Waar bent u naar op zoek?

Op weg naar het ambt

Ds. W.J. Westland
Door: Ds. W.J. Westland
17-02-2022

Tijdens doopzitting wordt toerusting gegeven aan doopouders en in huwelijksgesprekken ontvangen echtparen bijbels onderwijs over het huwelijk. Wijkgemeente Oost te Hardinxveld-Giessendam belegt ook voorafgaande aan de (her)bevestiging van ambtsdragers een voorbereidingsavond.

Twee jaar geleden is hiervoor gekozen. Opvallend genoeg was het niet gebruikelijk om voorafgaande aan de zondag waarop ambtsdragers bevestigd worden, stil te staan bij de bijbelse betekenis van het ambt van ouderling(-kerkrentmeester) en diaken. In onze tijd is het bijbelse zicht op het gewicht van het ambt niet vanzelfsprekend. Evenmin is altijd duidelijk wat het betekent om geestelijk leiding te geven aan de gemeente. Wat komt er geestelijk kijken bij het ambt van diaken of ouderling-kerkrentmeester? Het is geen overbodige luxe deze vragen te doordenken.

Korte uitleg

Als predikant maak ik voor deze voorbereidingsavond twee A4-tjes die ik aan iedere ambtsdrager uitdeel. Daarin staat een korte uitleg over de betekenis van het ambt, de ambtelijke roeping te midden van andere roepingen die je als mens kunt hebben op je werk en als man en vader. Daarnaast laat ik de bijbelse lijnen zien van het ambt van ouderling en diaken. Een aantal gespreksvragen is toegevoegd, evenals een leesrooster met een paar aanwijzingen zodat de ambtsdrager persoonlijk kan toeleven naar de bevestigingszondag. Tijdens de avond zelf is er een korte inleiding en gaan we aan de hand van gespreksvragen vooral in gesprek over de verschillende kanten van het ambt. Twee jaar geleden schoven vanuit interesse broeders aan die niet bevestigd werden. Vanwege de coronamaatregelen hebben we ervoor gekozen om ons deze keer te beperken tot de broeders die (her)- bevestigd zouden worden. Omdat wij nog één vacature voor diaken hebben en er één diaken bevestigd zou worden, besloten wij om de avond voor diakenen op een later moment te beleggen. Dat betekent dat wij ons nu konden richten op de invulling van het ambt van ouderling(-kerkrentmeester).

Consistoriegebed

Het is bijzonder waardevol om met elkaar door te spreken over het consistoriegebed. Wat dient er in dit gebed aan de orde komen? Wat is het doel van dit gebed? Een ander onderwerp die avond was het gesprek over de prediking. Hoe voer je zo’n gesprek met elkaar? Het is mooi als je leert van elkaar. De één legt een link die een ander eerder nooit gezien heeft. Er gebeurt iets in de broederkring als het gesprek over de preek niet alleen een zakelijk karakter heeft, maar er bevindelijk gesproken mag worden over wat God doet. Zulke gesprekken zijn niet maakbaar. Je kunt echter wel randvoorwaarden creëren waardoor dergelijke gesprekken kunnen ontstaan. Er kunnen ook vragen leven over de preek. Hoe stel je die op de juiste manier aan de orde?

Huisbezoek

We spraken verder over het huisbezoek, de voorbereiding daarvan, het belang van luisteren en welke zaken aan de orde gesteld worden. Het is belangrijk om oog en oor te hebben voor de omstandigheden van de pastorant. Tegelijk kan het niet blijven bij een gezellig onderonsje. Welke roeping heb je als het gaat om het thema tucht? In dankbaarheid kijken we terug op deze avond. Het krijgt een vervolg op de kerkenraadsvergaderingen waar we ter bezinning steeds twee hoofdstukken bespreken uit het boekje Op zoek naar vreugde in het ambt. Wat een voorrecht om in deze gesprekken iets te proeven van het verlangen bij broeders om bezig te zijn in de wijngaard tot eer van God.


Bemoedigd en toegerust

De avond was voor mij erg waardevol. Het was fijn om met andere broeders, nieuwe, maar ook ervaren broeders de rol van de ambtsdrager vanuit het Woord te bestuderen en daarover te spreken. We deden dit vanuit het formulier en naar aanleiding van een inleiding van de predikant. Als ambtsdragers hadden we van tevoren thuis het formulier gelezen en daarbij ook gekeken naar wat ons trof. Dit konden we met elkaar delen op de voorbereidingsavond. Je mag op zo’n avond merken dat verschillen wegvallen en er gesproken kan worden van hart tot hart. Daarnaast is er dan ook ruimte om te delen waar je naar uitkijkt of waar je tegen opziet in het ambt. Het doet goed om dan ook door de anderen en vanuit het Woord bemoedigd te worden. Je mag al toegerust de bevestigingsdienst ingaan. Prachtig zijn dan de laatste woorden van het dankgebed: ‘Moge door dit alles Uw heilige naam groot gemaakt en het Rijk van Uw Zoon bevorderd worden.’

Ouderling Ruben de Bruijn


In deze rubriek wordt ingezoomd op initiatieven in plaatselijke gemeenten.

Ds. W.J. Westland
Ds. W.J. Westland