Waar bent u naar op zoek?

Oproep tot inkeer

Ds. M.A. Kuijt
Door: Ds. M.A. Kuijt
26-11-2020

In de afgelopen periode zijn verschillende boeken verschenen over de coronapandemie en hoe wij als christenen tegen de huidige pandemie aankijken. Kunnen, moeten wij deze pandemie duiden? Of is ons dat niet gegeven?

Op mijn bureau liggen twee boekjes die over deze materie gaan, namelijk een boek van John Piper, Coronavirus en Christus, en een boek van Tom Wright, God en de pandemie. Deze twee auteurs kijken op een heel verschillende wijze tegen de pandemie aan.

Sterk appèl

John Piper doet dat op de voor hem kenmerkende wijze door als uitgangspunt te nemen de soevereiniteit van God. God staat boven alles en heeft alle dingen in Zijn hand. Hij Die alle dingen ten goede laat meewerken voor allen die Hem dienen, draagt de Zijnen. Daarbij ontbreekt niet een sterk appèl om te vluchten tot Jezus Christus, de Rots die vast staat in de branding van deze tijd.

Piper waagt zich, in alle voorzichtigheid, aan duiding. Onder het kopje ‘Wat is Gods plan met het coronavirus?’ geeft hij zes mogelijke antwoorden: God laat zien hoe gruwelijk de zonde is; Hij zendt gerichte oordelen (over zonden); Hij roept ons op om klaar te zijn voor de wederkomst; Hij roept ons op tot bekering; Hij brengt goede werken tot stand te midden van gevaar en Hij maakt ons klaar voor het zendings werk. Aan de hand van een reeks teksten uit de Bijbel werkt hij dit verder uit.

We merken bij Piper een zoeken en tasten naar duiding zonder dat hij een eenduidig antwoord geeft. Hij doet dit op de klassieke manier door teksten uit de Bijbel voor het voetlicht te halen en toe te passen. Het voordeel van zijn benadering is dat op deze manier verschillende kanten worden belicht. Ook is er een duidelijke oproep tot bekering en om Gods toekomst te verwachten (zendingsappèl).

Het nadeel van zijn benadering is dat door de veelheid van teksten en antwoorden de duiding uitwaaiert naar alle mogelijke richtingen. Daardoor is zijn betoog ook van toepassing op allerlei andere vormen van lijden en verdriet en gaat het minder over de pandemie.

Het ogenschijnlijke zwijgen van God roept op om te bidden om Gods helende daden

Een zwijgende God

Tom Wright kiest een volstrekt andere benadering en wijst direct duiding van de pandemie als teken van de eindtijd of wake-up call af. Hij vindt dat dit soort duidingen tekortschieten. Er wordt zijns inziens te snel gesproken van een ‘sprake’ Gods, terwijl we veel beter kunnen inzetten bij het zwijgen van God. God is niet als vanzelf (ook niet in Zijn ‘voorzienigheid’) in een pandemie aanwezig. Hij is juist, zoals door velen in onze tijd wordt ervaren, afwezig!

Wright onderstreept zijn betoog door die gedeelten uit de Bijbel te belichten waar sprake is van ‘waaroms’ en waar door mensen wordt geklaagd en geroepen tot God, juist omdat antwoorden uitblijven. Dat lijkt hem vruchtbaarder dan overal de hand van God in te zien, ook al lijkt dat op het eerste gezicht troostend. Zijn voorstel is: bidden. En klagen. Roepen tot God. En tegelijk de noodlijdenden te hulp schieten, zoals christenen dat in het verleden ook gedaan hebben. Het positieve van zijn benadering is dat zijn boek eenduidiger is, (terwijl het geen duiding wil geven) en je het in één adem uitleest. Bij Piper weet je aan het begin van zijn boek al waar hij uitkomt; bij Wright is dat veel minder het geval en dat maakt het boek spannender. Wel rees bij het lezen van zijn boek bij mij de vraag waarom veel hedendaags gelezen (en geprezen) auteurs zoals Wright zich bij voorbaat misprijzend uitlaten over hen die de pandemie zien als een teken van de eindtijd en een oproep tot bekering? Is dat aversie tegen een bepaalde wijze van theologiseren over de eindtijd (Wright noemt in dit verband Hal Lindsey, Tim LaHaye en Jerry Jenkins, die volgens hem ‘allerlei losstaande bijbelteksten verweven met een streng fundamentalistische vroomheid tot een horrorfilm’ (p.17)?

Helende daden

Hoezeer Wright zich echter verzet tegen een goedkope duiding van de pandemie als een sprake Gods, ook het ogenschijnlijke zwijgen van God roept op tot inkeer, tot zelfkritiek, tot actieve daden om de helpende hand te bieden aan de zwakken en te bidden om Gods helende daden in Christus. Daarover zijn beide auteurs het wél eens.

Ds. M.A. Kuijt
Ds. M.A. Kuijt