Waar bent u naar op zoek?

Past pionieren wel bij ons?

Ds. C.W. Rentier
Door: Ds. C.W. Rentier
02-03-2023

In een gemeente waar een pioniersplek onder Arabisch-taligen gestart was, zei onlangs een ouderling tegen me: ‘Er zijn zeker niet veel bondsgemeenten die zoiets doen?’

Toen ik wat doorvroeg, werd duidelijk dat hij er vanuit ging dat een gemeente die zich verbonden voelt met de Gereformeerde Bond, niet snel zal meedoen met zoiets als pionieren en al helemaal niet onder zo’n ongewone bevolkingsgroep als Arabieren. Ik vroeg hem voor welk type gemeente het dan meer vanzelfsprekend zou zijn om het Evangelie te verkondigen aan migranten met een moslimachtergrond.

Gemeenschapsvorming

Met de term ‘pionieren’ wordt het missionaire werk bedoeld dat zich richt op missionaire gemeenschapsvorming voor specifieke doelgroepen. Dat werk wordt vanuit de landelijke kerk ondersteund en daarbij wordt ook de stichting Evangelie & Moslims betrokken. Op dit moment zijn er veel migranten die openstaan voor het Evangelie. Ze verschillen sterk van traditionele kerkgangers en daarom is het zinvol om voor hen eigen samenkomsten te organiseren en daar in pastoraat en diaconaat op een cultureel gepaste manier bij aan te sluiten. Vaak is er bij de gehele dienst behoefte aan een andere taal naast het Nederlands. Ook is het belangrijk dat de preek goed aansluit bij hun geestelijke zoektocht en dat er zowel voor als na de dienst ruim gelegenheid is voor ontmoeting en gesprek. Zeker bij de christelijke feesten is een gezamenlijke maaltijd een goede manier om de verbondenheid met elkaar te onderstrepen.

Moslimachtergrond

We zijn blij dat we intussen zoveel gelovigen van moslimachtergrond hebben kunnen opleiden tot evangelist dat we de plaatselijke gemeenten kunnen helpen om te pionieren met het oog op migranten met een moslimachtergrond. In plaatsen met veel migranten is het waardevol om naast de bestaande kerken een geloofsgemeenschap te hebben die speciaal rekening houdt met een bepaalde groep migranten, zoals Arabieren en Noord-Afrikanen of Afghanen en Iraniërs of Turkstaligen. Het missionaire werk van zo’n pioniersplek valt onder de verantwoordelijkheid van een of meerdere kerkenraden van de bestaande kerken in die plaats.

Pionieren betekent allerminst dat de bestaande gemeenten niet meer betrokken hoeven te zijn. Idealiter is de helft van hen die meedoen met een pioniersplek lid van een van de bestaande kerkelijke gemeenten in die plaats. De zoekers en mensen die nog maar korte tijd geleden tot geloof gekomen zijn, hebben immers behoefte aan mensen die al lange tijd christen zijn, die ervaring hebben met het opvoeden van kinderen in een seculiere samenleving en die weten hoe je zelf je weg vindt.

Vrijmoedig

Moslimmigranten die christen worden, verwachten van Nederlandse christenen dat ze vrijmoedig over Christus spreken, dat ze hun leven onder het gezag van de Schrift plaatsen en niet meegaan met de liberale trend van de samenleving. Ze verwachten dat we alle mensen in onze omgeving over Jezus willen vertellen en blij zijn met ieder die komt. Allemaal dingen waarvan ik hoop dat ze in het beleidsplan van iedere ‘bondsgemeente’ staan. Aan u de vraag of dat past bij uw gemeente.

Ds. C.W. Rentier
Ds. C.W. Rentier