Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat – kloppend hart van de kerk

07-07-2022

Aan kerkenraden, besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond,

Apeldoorn, juli 2022

Geachte kerkenraad,

Nadat in Duitsland veel rooms-katholieken zich van de kerk afkeerden, teleurgesteld in de houding van bisschoppen en priesters, verscheen als antwoord een beleidsnota, getiteld ‘Pastoraat is het kloppend hart van de kerk’. Zo ís het, ondanks het feit dat in het contact tussen ouderling en gemeentelid er in de praktijk veel mis kan gaan, ondanks dat de diaken niet altijd oog voor de kwetsbaren heeft. Pastoraat is het kloppende hart van de kerk, kloppend voor de gemeente als geheel, kloppend voor ieder mens afzonderlijk. Immers, het Oude Testament noemt God Zelf de Herder, de Herder van Israël. In het Nieuwe Testament horen we de Heere Jezus van Zichzelf getuigen dat Hij de goede Herder is.

Behalve dat de Bijbel ons leert dat God Zélf herderlijke zorg betoont, ontvangen we in het Woord onderwijs over de pastorale roeping van de gemeente, met name door de ambtsdragers. Het zien van en de zorg voor de ander sluiten nauw aan bij het verlangen dat veel mensen in onze cultuur kennen: gezien en gehoord worden. In deze periode na de coronapandemie denken we dan aan de leden van de gemeente én ook hen die dreigen af te haken. In de Naam van Christus zitten we in het pastoraat naast de kwetsbare, de gewonde, de afgedwaalde, niet minder naast het trouw meelevende gemeentelid met wie het voor het oog goed gaat. Herder zijn is daarbij trouwens niet alleen zorgen, maar ook beschermen.

Het bestuur van de Gereformeerde Bond is dankbaar dat de ambtsdragersontmoetingen in september staan in het kader van ons jaarthema ‘Ik zie naar je om’. We nodigen u en jou van harte uit aanwezig te zijn. Samen willen we ontdekken tegen welke concrete vragen we in het pastoraat aanlopen.

Indeling

Op de pagina hiernaast treft u de regionale indeling en de plaats van samenkomst aan. Op elke bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd door een bestuurslid, terwijl de leiding bij een predikant uit de regio berust. Wij nodigen u van harte uit om op 6 en 13 september aanwezig te zijn, zodat we met elkaar ons kunnen bezinnen op actuele vragen ten aanzien van pastoraat. Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde

Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond hartelijk welkom. Mogen we de scriba’s vragen deze uitnodiging onder alle ambtsdragers te verspreiden? We hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen begroeten.

Van harte wensen we u tot slot Gods zegen toe op uw arbeid in Zijn dienst.

Met broederlijke groeten,

namens het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond,

P.J. Vergunst

algemeen secretaris


Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

Ezechiël 34:16

Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.

Johannes 10:12

Ten eerste omvat het ambt van ouderling het nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel gedraagt naar het behoort, te vermanen degenen die zich niet stichtelijk gedragen. Formulier voor de beves

Formulier voor de bevestiging van ouderlingen

De christelijke levenshouding van ambtsdragers komt uit in het voorleven van nederigheid, matigheid, gerechtigheid, geduld, standvastigheid, goedheid, medelijden en wijsheid. Gisbertus Voetius

Gisbertus Voetius

Het weiden van de kudde door de ambtsdragers wil zeggen dat zij geroepen zijn om de gemeente te helpen meer en meer te leven vanuit het heilswerk van God en haar te beschermen tegen de verleidingen van dwaalleraars.

dr. A. Noordegraaf