Waar bent u naar op zoek?

Platform Machsèh doordenkt Persoon en werk Heilige Geest

22-08-2016

Steeds meer predikanten, kerkelijk werkers en andere ambtsdragers binnen de Gereformeerde Bond hebben behoefte aan en vragen naar bezinning en toerusting op het terrein van heling en vernieuwing.

Het kennisplatform Machsèh wil dienstbaar zijn en een bijdrage leveren aan het gesprek over het werk van Heilige Geest, dat in veel gemeenten gaande is.

Verlegenheid

In gesprekken met collega predikanten en contacten met kerkenraden constateren we dat naast bezinning op liturgische vragen men veelal ook bezig is met visieontwikkeling op het terrein van gebedsgenezing, ziekenzalving, bevrijdingspastoraat en andere vormen van pastoraat als ministry en voorbede.

Soms is een predikant sterk met een van deze thema’s bezig, soms een kerkenraad of in een ander geval een groepje gemeenteleden. Vaak is het zo dat een concrete vraag vanuit de gemeente of een moeilijke situatie in het pastoraat tot een bezinningsproces leidt binnen de kerkenraad. Inzake het werk van de Heilige Geest (Persoon en gaven) proeven we een groeiende behoefte aan en verlangen naar bezinning, maar merken we tegelijk veel verlegenheid op. Hoe kunnen we als predikanten en kerkenraden, die zich met het gereformeerd belijden verwant weten, op een goede en bijbelse manier leiding geven aan de gemeente van Christus met betrekking tot deze onderwerpen? In evangelische kringen is er vaak veel meer openheid voor het vernieuwende werk van de Heilige Geest, maar vanwege eenzijdigheden en misstanden is er bij ons vaak veel reserve.

Zorgvuldigheid

Vanwege de verlegenheid die we constateren en het feit dat veel bezinning plaatselijk gebeurt en we dat niet van elkaar weten, leek het ons goed om de krachten te bundelen. We denken dat een kenniscentrum, een platform van bezinning voor theorie en praktijk, waar zowel predikanten als kerkenraden gebruik van kunnen maken, om op dit gevoelige terrein op een goede en zorgvuldige manier leiding te kunnen geven aan de gemeente, in een behoefte voorziet. Om die reden hebben we het initiatief genomen tot het oprichten van een dergelijk kennisplatform. De studiedag die DV belegd wordt op 16 september is bedoeld om ervaringen met elkaar uit te wisselen, te peilen waar de vragen liggen en te kijken hoe we de bezinning verder kunnen helpen.

Ontwikkelingen

De vragen die op het grondvlak van de gemeente leven over het werk van de Heilige Geest, willen we serieus nemen. Juist in een tijd die in toenemende mate onchristelijk wordt, is bezinning van groot belang. Als kerk van Christus hebben we te maken met de diep ingrijpende gevolgen van secularisatie en geloofsafval. Steeds minder mensen zijn nog lid van een kerk. Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving, met alle gevolgen van dien. Nu het christelijk geloof aan invloed verliest, gaan mensen steeds meer hun eigen religie samenstellen. Nieuwe vormen van heidendom komen op. Boeddhistische levenslessen, rituelen en riten om in contact te komen met geesten (spiritisme), het leren kennen van de toekomst (tarot, glaasje draaien), worden in tijdschriften als Happinez

in één adem genoemd met christelijke symbolen en getuigenissen. Omdat voor velen de God van de Bijbel niet (meer) bestaat, lijkt alles geoorloofd. Met alle aandacht voor gezond eten en leven komt de focus voor veel mensen op gezondheid, op heling en genezing te liggen. Men wil het maximale uit het leven hier en nu halen. Al deze ontwikkelingen gaan de christelijke gemeente niet voorbij. We worden gedwongen om opnieuw na te denken over ziekte en gezondheid, de wereld van geesten en demonen, de verhouding van onze geest tot het werk van de Heilige Geest.

Bezinning

Als predikanten hebben we elkaar gevonden in het zoeken naar een weg die begaanbaar is, waar enerzijds wordt gewaakt voor eenzijdigheden (zoals bijvoorbeeld het al te direct toeschrijven van ziekte aan zonde of het niet rekening houden met het nog-niet-karakter van Gods Koninkrijk) en anderzijds de bijbelse rijkdom van het vernieuwende en helende werk van Gods Geest onderzocht wordt en ruimte krijgt. We geloven dat de bezinning op het vernieuwende werk van de Heilige Geest niet los kan staan van de geloofsrealiteit waarover Paulus schrijft in 2 Korinthe 5:17: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ Het is vanuit het ‘in Christus-zijn’ (zie HC, zondag 1), dat we de theologische vragen over de Persoon en het vernieuwende werk van de Heilige Geest willen doordenken en praktisch maken.

Inspiratie

De naam Machsèh die voor dit kennisplatform gekozen is, betekent in het Hebreeuws ‘schuilplaats’ of ’toevlucht’. Het is in de Bijbel een plaats waar mensen veilig zijn en bescherming kunnen vinden tegen gevaar. Machsèh wordt in de Psalmen vaak in verband gebracht met God. Zo belijdt de ene dichter: ‘In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God’ (Ps.62:8) en een andere: ‘Heere, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie’ (Ps.90:1). We hebben ons in het bijzonder laten inspireren door Psalm 91. In dit lied spreekt de dichter te midden van gevaar dat hem omringt: ‘Heere, U bent mijn toevlucht’ (Ps.91:9). Velen in Israël hebben ervaren dat hun leven bij God veilig was. Daarom stelden ze telkens weer hun vertrouwen op Hem! Het leek ons goed om dit platform met deze bijbelse uitdrukking te verbinden. Wij geloven dat Jezus Christus voor ons tot een Machsèh geworden is, bij Wie we kunnen schuilen voor het komende oordeel, veilig zijn voor de machten van het kwaad en bij Wie ons leven tot zijn bestemming komt. Voor ons gaat het in het pastoraat ten diepste hierom dat mensen Jezus Christus kennen en door Zijn Geest in aanraking komen met Zijn helende en vernieuwende werk. Het kennisplatform wil hieraan dienstbaar zijn.

Toerusten

Gelukkig hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dr. M.J. Paul en anderen hebben de afgelopen jaren veel over dit onderwerp geschreven. Verder denken we ook aan wat ds. D.M. Lloyd-Jones, ds. J.C. Blumhardt, K.J. Kraan, W.C. van Dam, Neil Anderson en anderen hebben gepubliceerd. We denken dat het belangrijk is om wat door deze en andere auteurs is geschreven, niet gelijk weg te zetten als charismatisch of evangelisch, maar in het licht van de Bijbel (en de gereformeerde traditie) opnieuw te doordenken. Om in al deze vragen een weg te zoeken, is kennis en expertise nodig. Machsèh wil een kennisplatform zijn en mede via haar website hier een bijdrage aan leveren. We hopen en bidden dat dit initiatief door God wordt gebruikt om Zijn gemeente verder toe te rusten.

G.C. Vreugdenhil