Waar bent u naar op zoek?

Prediking als instrument van de Geest is niet vrijblijvend

15-11-2016

Over de prediking is veel geschreven – ook binnen de Gereformeerde Bond. De brochure 'Instrument van de Geest' is de vrucht van de commissie Prediking van de GB.

In deze mooie brochure gaat de commissie in op de signalen van een mogelijke verschuiving in de prediking in deze tijd. Ze geeft een analyse van hedendaagse ontwikkelingen rondom de prediking in de Gereformeerde Bond, beschrijft de huidige (post)moderne context, biedt een overstijgend perspectief van waaruit de bezinning kan worden voortgezet en geeft tot slot aanbevelingen voor predikant, kerkenraad en gemeente.

In deze reactie wil ik ingaan op wat volgens mij waardevolle punten zijn in deze brochure ook met het oog op de gemeente. Tot slot een punt waarover verdere bezinning gewenst zou zijn.

Primaat van de prediking

In het gedeelte waarin ontwikkelingen rondom prediker, hoorder en inhoud van de prediking aan de orde komen, worden veel zaken kort even aangestipt. Waardevol vind ik het warme pleidooi voor de erkenning van het primaat van de prediking door predikant, kerkenraad en gemeentelid. In de prediking wordt geestelijk leiding gegeven. Kerkenraads- en gemeenteleden zouden bij een (te) hoge werkdruk andere taken van de predikant kunnen overnemen.

Voor de hoorder is van belang dat hij actief aanwezig is onder de prediking en geen consumptieve houding heeft. Er wordt gebeden om de komst van Gods Geest en Zijn aanwezigheid heeft uitwerking op (het luisteren naar) de prediking.

De discussie over de prediking gaat meestal over (het gevaar van) eenzijdigheden in de preek. De verhouding wet en evangelie, zonde en genade, exegese en toepassing spelen dan een rol. Belangrijk is om hier een zeker evenwicht in te hebben, al onderkent men dat elke predikant zijn eigen stijl en accenten heeft. Deze diversiteit zien we terug komen in Gods Woord en alleen met alle heiligen zullen we de grootte van de liefde van Christus kunnen bevatten (Ef.3:18).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 18 november 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)