Waar bent u naar op zoek?

Protestantse Kerk voert dialoog met Pinksterkerken

12-05-2015

In het najaar van 2008 stelden het moderamen van de Protestantse Kerk en het Landelijke Platform Pinksterbeweging een dialooggroep in. Tijdens de recente synodevergadering lag de nota ‘Dialoog Pinksterkerken’ op tafel.

De aanleiding zal gelegen zijn in de excuses die dr. B. Plaisier een jaar daarvoor op het eeuwfeest van de Pinkstergemeenten uitsprak, toen hij schuld beleed voor de ‘minachtende manier’ waarop in het verleden over pinkstergelovigen is gepraat.

De dialooggroep besloot met elkaar te spreken over vier hete hangijzers, namelijk de doop, de doop met de Heilige Geest, ambt en Geest en traditie. Veelzeggend is de titel waaronder dit document verscheen: ‘Twee overzijden die elkaar schenen te mijden, worden buren’.

De dialoogcommissie doet in haar verslag de volgende aanbevelingen:

– Het stimuleren van ontmoeting op plaatselijk en regionaal niveau.

– Het samenwerken op plaatselijk, regionaal en landelijk vlak.

– Het organiseren van gezamenlijke diensten.

– Het voeren van een theologische dialoog tussen voorgangers.

– Het waarderen van elkaars ambten en bedieningen.

– Het waardering van de waarde van elkaars genadegaven.

De samenwerking kan bijvoorbeeld gestalte krijgen door gezamenlijk een pioniersproject op te zetten. Verder stelt de dialoogcommissie voor dat werkgemeenschappen van predikanten een initiërende rol kunnen spelen als het gaat om de theologische dialoog tussen voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen.

In het gesprek over het rapport legde oud.-kerkrentmeester G.A. Vroegindeweij (classis Gouda) de vinger bij gemakkelijke overgangen naar de Pinkstergemeenten. ‘Beter treurend te blijven dan eigenmachtig te gaan,’ zo citeerde hij Theodorus van der Groe.