Waar bent u naar op zoek?

PThU besluit tot het voornemen Utrecht als nieuwe vestigingsplaats te kiezen

22-04-2022

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU), die momenteel vestigingen in Amsterdam en Groningen heeft, wil naar Utrecht verhuizen. Op 13 april is dit bekendgemaakt. Het college van bestuur, dat bestaat uit voorzitter dr. C.P. Boele en rector prof. dr. P.M. Wisse, heeft geconstateerd dat de bestaande vestiging op twee locaties ‘belemmerend is voor de vorming van een hechte academische gemeenschap waarin studenten, docenten en externe gasten elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken, studeren en vieren’. Om die reden is gekozen voor vestiging op één locatie, ‘die goed bereikbaar is, de academische verwevenheid bevordert en de eigen zichtbaarheid van de PThU ondersteunt’. Bovendien is het hebben van twee locaties duur en inefficiënt, met name in de onderwijsuitvoering. Ook de eigen zichtbaarheid van de PThU is daardoor minder sterk.

‘De toekomst van de universiteit én de kerk als geheel is gebaat bij een draagkrachtige en toekomstbestendige theologie. Bovendien vragen maatschappelijke vraagstukken om theologische doordenking en beantwoording van existentiële vragen en problemen. Daarvoor zijn predikanten en theologen nodig met een hoogwaardige, academische opleiding.’ Door zich op één nieuwe plek te vestigen wil de PThU hieraan een extra impuls geven.

Met volledige instemming van de universiteitsraad, het college van hoogleraren en de raad van toezicht is de keuze gevallen op Utrecht als nieuwe vestigingsplaats. Dit besluit vraagt bekrachtiging door de synode van de Protestantse Kerk, die zich daarover op 21 april in een besloten zitting zal uitspreken.

Omdat dit besluit allerlei gevoelens kan oproepen, is het oriëntatie- en besluitvormingsproces ingericht met behulp van een extern adviesbureau. Tijdens dit proces zijn vijf criteria geformuleerd voor de stadskeuze: centrale ligging en bereikbaarheid, samenwerkingsmogelijkheden met een brede universiteit, kans op versterking van de zelfstandige positie van PThU te midden van partners en een stad die divers is en academische gemeenschapsvorming faciliteert. Op basis van deze selectiecriteria en hun onderlinge weging is Utrecht als stad van voorkeur geselecteerd.

De Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt besloot vorig jaar om ook naar Utrecht te verhuizen. De PThU streeft ernaar om 1 september 2024 te kunnen starten op de nieuwe locatie.

Reactie Gereformeerde Bond

Namens het bestuur van de Gereformeerde Bond heeft algemeen secretaris P.J. Vergunst in een reactie aangegeven dat het enerzijds bijzonder is dat de onderbroken theologische traditie in Utrecht toch voortgaat. ‘Anderzijds roept het om nadere verantwoording van dit besluit om Amsterdam te verlaten, de stad waar de academische theologiebeoefening de laatste jaren geconcentreerd was. Naast de economische reden om Groningen te verlaten is er vooral het verlangen van de PThU om zelfstandig zichtbaarder te worden. Voor de (samenwerking met de) RU Groningen en de Vrije Universiteit – en daarmee voor de theologiebeoefening als geheel – zal dit gevolgen hebben, terwijl het spannend zal zijn om te volgen hoe de positionering van de PThU in deze seculiere tijd in Utrecht gestalte zal krijgen.’ Sinds begin 2016 bezet prof. dr. W.H.Th. Moehn de bijzondere leerstoel vanwege de Gereformeerde Bond aan de PThU, ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’. Het ligt voor de hand dat deze meeverhuizen zal. Meer doordenking vergt de vraag naar hoe de Gereformeerde Bond zijn recente investeringen aan de Vrije Universiteit (prof. H. van den Belt, dr. P. Veerman) vruchtbaar kan laten blijven voor de kerk.