Waar bent u naar op zoek?

‘Reformatie.nu’ toont de actualiteit van het Apostolicum

18-04-2017

Het boek ‘Reformatie.nu’ belicht de kernen van het christelijk geloof aan de hand van het Apostolicum én onderstreept de actualiteit ervan. Het is een waardevolle publicatie geworden, merkt dr. A. de Reuver op.

Vijftien auteurs verzorgden ieder een hoofdstuk. De bedoeling van de redactie was om aan de hand van het Apostolicum de kernen van het christelijk geloof te belichten. Uiteraard kan zo’n onderneming alleen dan slagen als de Schrift daarbij bron en norm is.

Maar de auteurs kregen in verband met het huidige Reformatiejaar bovendien een tweevoudige opdracht mee. De eerste was om hun bijdrage toe te spitsen op de vraag hoe de reformatoren met deze kernen zijn omgegaan. De tweede was om niet te volstaan met een beschrijving en repetitie van dit reformatorische erfgoed, maar om de actualiteit en vitaliteit ervan te onderstrepen. Vandaar de ondertitel: Belijden in een seculiere tijd. 

Die dubbele opzet is geslaagd. In al de bijdragen wordt om zo te zeggen stereo geluisterd naar Schrift, confessie en Reformatie en is een aanzet gegeven tot actualisering. Tussen de hoofdstukken is telkens een beknopt portret van reformatorische figuren toegevoegd. Iedere bijdrage sluit af met vragen die je aan het denken zetten en een gesprek op gang kunnen brengen.

Ik geef een voorproefje van de gevarieerde inhoud, hier en daar gegarneerd met een enkele overweging mijnerzijds.

Brongezag

Dr. A.J. Kunz opent de rij. Hij laat zien dat de Hervorming iets anders was dan vervanging van het oude door iets nieuws. Het ging veeleer om het herontdekken en eerbiedigen van wat vanouds is overgeleverd. Zo althans ging een man als Calvijn met de traditie om. Het sola scriptura-beginsel bracht hem er volstrekt niet toe de traditie achter zich te laten, maar hij toetste deze aan het beslissende gezag van de Bijbel en zuiverde haar van aanslibsels die met dat brongezag in strijd waren.

In het aloude Apostolicum wist hij kort en klaar verwoord waar het ook in zijn eigen tijd op aankwam. Hier school een overtuiging achter, namelijk ‘dat er niets in staat wat niet door betrouwbare getuigenissen van de Heilige Schrift bevestigd is’. Daarom aarzelde hij niet om de Twaalf Artikelen ‘een levensechte schildering’ te noemen, een schilderstuk waarop wordt weergegeven alles wat dienstig is tot onze zaligheid.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 april 2017.