Waar bent u naar op zoek?

Samen bidden

Geloofsleer
21-04-2021

‘Leer ons bidden,’ vroeg een discipel aan de Heere Jezus. Het meervoud ons in de vraag is treffend. Het gebed dat Christus op de lippen van Zijn leerlingen legt, pakt het meervoud van de vraag-steller op. De Meester leert niet bidden mijn Vader, maar onze Vader. Het gebed is geen zaak van de enkeling alleen.

Bidden leren vraagt om onderwijs en volharding. In deze brochure geef ik een aantal handvatten om het gezamenlijk bidden in de gemeente een impuls te geven.

Groeiende belangstelling

Het aantal activiteiten dat wordt ontplooid om het samen bidden te stimuleren, neemt toe. Er zijn ge-bedskalenders, een gebedsapp met dagelijks nieuwe gebedspunten en gebedskringen waarvan sommigen zich toeleggen op specifieke gebeds-onderwerpen zoals Israël, het be-drijf, een zieke in de gemeente, de plaatselijke basisschool of de jeugd van de gemeente. De zogenaamde ‘Week van gebed’ bevordert het ontstaan van een gebedscultuur, waarbij kerkmuren minder hoog lijken te worden.

Persoonlijk kwam ik tijdens mijn middelbareschooltijd voor het eerst in aanraking met een gebedssamen-komst toen ik meeging met een evangelisatieactiviteit van de stich-ting Naar House. Hoewel het voor mij eerst bevreemdend was om met meerdere mensen om beurten een gebed uit te spreken, merkte ik later op de avond, in de confronta-tie met de macht van de duisternis, de waarde van dit gezamenlijke gebedsmoment. Velen hadden in het gebed hun afhankelijkheid van de Heere beleden. In de geestelijke strijd kan de gemeente niet zonder gebed. Dit laatste merk ik elke zondag weer voordat ik de preekstoel op ga. Dan kan een voorganger niet zonder het gebed in de consistorie en het stil gebed van de gemeente om de Heilige Geest. Niet voor niets rondt Paulus zijn beschrijving van de geeste-lijke wapenrusting af met ‘terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin

 

Een scheef begrip van het gebedkan diepe teleurstelling en afstand tot God creëren

waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen’ (Ef.6:18). Bij de groeiende belangstelling voor het gebed zijn ook vragen te stellen. Hoe verhoudt het aanwakkerende verlangen naar gebedssamenkomsten en bovenge-noemde eigentijdse ontwikkelingen zich tot een gereformeerde en bijbelse theo-logie van het gebed? Een scheef begrip van het gebed kan juist afstand tot God creëren. Op mijn netvlies zie ik de diepe teleurstelling van bidders die merkten dat de Heere een andere weg ging dan zij zich hadden voorgesteld. ‘We hebben er toch samen voor gebeden…?’ klonk het bitter. Om het gebed een vrucht-bare plaats te geven in het geheel van de gemeente luisteren we eerst naar het treffende begin van het bijbelboek Handelingen.