Waar bent u naar op zoek?

Schermen uitschakelen en de Bijbel opendoen

28-03-2017

‘Papa, kijk eens hoe groot ik al ben!’ ‘Mama, ik kom al tot híer!’ Kinderen verlangen ernaar om groot te worden. Ze meten zich af aan hun ouders of verzorgers, schrijft ds. A. Goedvree.

Ook kinderen van God verlangen ernaar om te groeien in het geloof. Wat is dat en hoe gaat dat? 

Geloofsgroei, geestelijke wasdom en verdieping van geloofsleven zijn thema’s waarover vaak gepreekt en geschreven wordt. Er is bij veel jongeren een groot verlangen om sterker te staan in het geestelijke leven met de Heere.

Dat is goed te verklaren. Immers, we leven in tijden dat christenen ervaren dat hun geloofsleven door de sterke winden van een geseculariseerde cultuur en onchristelijke maatschappij gaat. Het geloof in de Heere kun je vergelijken met een boom. Sterke bomen trotseren zware stormen. Maar daar moeten ze wel diepe wortels voor hebben. Psalm 1 zegt: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt.’ Geloofsgroei is nodig. Maar, wat is dat en hoe gaat dat dan?

Boom

Wie belijdenis doet (of heeft gedaan), belijdt daarmee dat in zijn of haar hart en leven de boom van het persoonlijke geloof in Jezus Christus groeit. Die boom heeft God Zelf in ons geplant. Hierbij denken we aan onze doop, aan al die preken die we gehoord hebben en aan het persoonlijke bijbellezen en bidden. Zo plant de Heere dat geloofsleven door Zijn Woord en Geest.

Net als in de natuur ontkiemt het zaad en komt er eerst een klein plantje. Maar het groeit ook door. Naar boven, in een stam van discipelschap, in takken van een toegewijd leven en in bladeren van getuigenis. En naar beneden, in wortels van geloof die zich vastgrijpen in het Woord van God en de voedingstoffen opnemen door het gebed.

Maar hoe gaat dat in de praktijk? Graag laat ik een paar belangrijke, praktische zaken zien die nodig zijn voor die geloofsgroei.

Stille tijd

Laten we eerst letten op de basis, de wortels. Wat is de stille tijd met God belangrijk. De geloofsboom kan alleen goed groeien als we leven bij het Woord van God en het gebed tot de Heere. Laten we tijd en ruimte vrijmaken in onze agenda om stille tijd te houden. Daarin moeten we echt keuzes maken. We hebben het immers bijna allemaal zo geweldig druk. We moeten kruisen in onze agenda zetten om bij het kruis van de Heere Jezus te kunnen zijn. Laten we zorgen voor rust en stilte, voor een plekje waar we niet gestoord worden door anderen.

Vooral het uitschakelen van digitale prikkels is hier van groot belang. Laat het op die manier stil worden in ons hart. Als we onrust ervaren, laten we het dan benoemen. Wanneer we in onze Bijbel lezen, nemen we liever een klein stukje dat we rustig overdenken dan een lang stuk dat we niet bevatten. Het is goed om hierbij na te denken over en te bidden om wat voor mij de boodschap is. Laten we dat lezen en mediteren laten overlopen in ons gebed tot God, zodat het een gesprek wordt.

Geestelijk logboek

Juist ook aan belijdeniscatechisanten leer ik om een ‘geestelijk logboek’ bij te houden. Dat is een schrift waarin ze schrijven wat ze lezen, wat ze als boodschap hebben ontvangen en wat ze met God overleggen. Hierbij is schrijven echt beter dan tikken. Het geeft helderheid en structuur aan de stille tijd. En later kun je ‘bladeren’ in je omgang met God. Veel mensen ervaren na verloop van tijd een geschreven logboek als een geestelijke schat. Laat de wortels van onze ziel ‘ingroeien’ in het Woord van God, in de beloften van de Heere, in het werk en de persoon van Jezus Christus. En als we dorre tijden ervaren en haast niet kunnen bidden, dan kunnen we aan God een brief daarover schrijven of met Christus praten alsof Hij naast ons zit.

Dagelijks leven

Elke boom heeft een overgang van de wortels naar de stam: de boomstronk. Want de stam en takken en bladeren van het praktische leven komen op uit die stronk. Dat is het belangrijke punt waar onze geestelijke basis overgaat naar het gewone leven van elke dag. Het is zo belangrijk dat die twee met elkaar verbonden zijn. Veel gelovigen ervaren dat als twee verschillende werelden. Maar voor geestelijke groei is het belangrijk dat die aan elkaar verbonden zijn.

Stel, ik zit te bidden. Ineens zijn mijn gedachten afgeleid. ‘Heere, wilt U mij vervullen met Uw Heilige Geest, dat ik als christen vandaag mag leven… O ja, ik moet vandaag dat gesprek nog voeren met die docent waar ik zo tegenop zie… Nee wacht, ik was aan het bidden.’ Dat soort ‘gedachtenswitches’ hebben we allemaal. Laten we er een gebed van maken. ‘U weet, Heere, dat ik vandaag dat gesprek heb dat ik moeilijk vind. Wilt U mij nabij zijn?’

Het is namelijk juist daar waar het geestelijke leven en het dagelijkse leven bijeenkomen, dat geestelijke groei plaatsvindt. Ons leven wordt door God geleid. Alles heeft een betekenis. En door onze weg lezend en biddend te gaan, zullen we ervaren dat God juist dáár ons wil laten groeien.

Concreet

Waar we blij mee zijn, waar we gelukkig van worden, waar we zorgen over hebben, wat we moeilijk vinden, waar we boos om zijn, wat ons beschadigd heeft – laat het allemaal terugkomen in onze geloofsbasis, onze stille tijd met God. En laten we dan ook heel concreet zijn over onze zonden, onze nalatigheden, onze strijd tegen de begeerten van ons vlees, het woeden van de duivel en het trekken van de wereld. De Heere wil het graag uit onze mond en hart horen. En laten we dat ook schrijvend vastleggen in het logboek van ons hart. Zo kunnen onze wortels de nodige geestelijke voedingsstoffen opnemen voor de stam en takken en bladeren van ons leven.

Zo kunnen en zullen de stam van discipelschap, de takken van een toegewijd leven en de bladeren van getuigenis groeien en bloeien op de plaats waar God ons heeft geplant. Wie belijdenis doet, spreekt uit dat zijn of haar levenswortels in de Heere aarden. Maar hij of zij belooft ook om in het leven van elke dag christen te zijn. Die twee horen bij elkaar. Juist daar vindt geloofsgroei plaats. Zo worden we steeds meer gevormd naar het beeld van Christus (Rom.8:28-30).

Vruchten

Elke boom, klein of groot, brengt vruchten voort. Als onze wortels aarden in Christus en onze boom groeit in het leven van elke dag, dan zullen ook wij vruchten voortbrengen tot eer van God, tot heil van onze naaste en tot vreugde in ons hart.

A. Goedvree