Waar bent u naar op zoek?

Simon Zelotes en Judas van Jakobus

15-09-2015

De apostelen Simon Kananites en Judas Jakobi (ofwel Thaddeüs/Lebbeüs), stierven in 65 na Christus de marteldood. Dat is nu 1950 jaar geleden. Ds. H.J. de Bie over deze discipelen.

Simon Zelotes en Judas, (de broer) van Jakobus zijn de laatste twee apostelen van de lijst in Handelingen 1. Is die rij zomaar een opsomming van namen of zit er een bepaalde gedachte achter?

Met de twaalf (Hand.6:2) zijn de discipelen bedoeld die getuigen zijn geweest van de Heere Jezus toen Hij onder hen verkeerde, vanaf Zijn doop door Johannes tot de dag van Zijn hemelvaart (Hand.1:21v.).

Voorop staat Petrus. In de lijst bij Mattheüs wordt hij zelfs ‘eerste’ genoemd (10:2). Dat valt op. Petrus is namelijk niet de eerste die door de Heiland werd geroepen als discipel. Dat is Andreas. Hij vond zijn broer Simon en leidde hem tot Jezus (Joh.1:43). Daarmee is van meet aan het doel van het apostolaat, vooral ook van de apostolische prediking, gesteld: mensen leiden tot Jezus (Matt.10:7v.).

Dat Petrus toch vooropgaat, wordt ook direct duidelijk in Johannes 1. Want Jezus kijkt hem aan en zegt dan tegen hem: ‘U bent Simon, de zoon van Jona: u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus’ (vs.43).

Simon wordt Petrusom zijn <i>petra<p>. Dat is de belijdenis die hij aflegt op het keerpunt van het Evangelie, als namelijk het kruis in zicht komt: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ Simon is niet uit zichzelf op die gedachte gekomen. De Heiland zegt: ‘Mijn Vader, Die in de hemelen is, heeft u dat geopenbaard.’

Dat is de rotsvaste belijdenis waarop Christus Zijn gemeente zal bouwen. Alles draait daarin om het ‘U bent het!’ (Matt.16:16-18). Het apostolaat is Messiaans. Dat heeft zijn wortels al in het Oude Testament. In de zegening van Juda door vader Jakob klinkt ook het ‘U bent het!’: ‘Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven!’ (Gen.49:8). Christus is het enige fundament (1 Kor.3:11).

Het is op het pinksterfeest dan ook Petrus die daar met de elf andere apostelen staat en getuigt: ‘Jezus, de Zoon van David, Hij is het, door God gemaakt tot een Heere en Christus, Hij Die u gekruisigd hebt’ (Hand.2:36).

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 18 september 2015.