Waar bent u naar op zoek?

Slechts een Gideonsbende

ds. P.H. van Trigt
Door: ds. P.H. van Trigt
09-09-2021

Met onderstaande woorden nam ds. P.H. van Trigt vorige week afscheid als bestuurslid van de Gereformeerde Bond.

Geliefde broeders en zusters,

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor het vertrouwen dat u mij tien jaar hebt gegeven als lid van het bestuur. Vooral dank ik u hartelijk voor uw voorbede. Zonder voorbede van Christus, de Geest en de gemeente is het onmogelijk dit werk te doen. Kort mag ik iets tegen u zeggen. Ik neem mijn uitgangspunt in een gebed dat ik dikwijls voor ons bestuur gebeden heb: ‘Heilige Geest, maak ons tot een Gideonsbende in de kerk.’ Waarom? Wij hebben algemeen gesproken bestuursleden die niet als geestelijke krachtpatsers aangemerkt kunnen worden. De meesten van ons hebben een bescheiden, zelfs wat timide, kwetsbaar karakter.

Meeleven én kritiek

Het hartelijke, biddende meeleven met ons in de kerk werd niet gemist. Ik denk met name aan de ‘stillen in den lande’. Soms vernam ik ook kritische noten en zorg over ons optreden. We zouden bepaald niet de kracht hebben van predikanten als ds. G. Boer, ds. W.L. Tukker en anderen. Ook in het krachtig leiding geven aan onze beweging zijn we hun minderen. Ik begrijp die kritiek. Anderen verwijten ons dat we achterhaalde standpunten verdedigen, bijvoorbeeld ten aanzien van de leer van het ambt, onze visie op het evolutievraagstuk, op het Schriftgezag in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot complexe ethische kwesties (ook in pastoraal opzicht) als homofilie en genderdysforie.

Iedereen in de kerk is uiteraard vrij om zijn of haar zorgen en vragen daaromtrent kenbaar te maken. U mag van ons in dat opzicht eerlijke afwegingen verwachten. Wij mogen ook van inzichten van anderen gebruik maken, die zo nodig ter harte nemen. Ik ga het bestuur niet verdedigen. Wij weten ook van schuld en tekort aan wijsheid tegenover God én elkaar. ‘Maar wie ons oordeelt, is de Heere. Oordeelt dus niet voor de tijd dat de Heere komt.’

Ik kan u wel verzekeren dat het bestuur oprecht voor Gods aangezicht worstelt met de grote vragen van deze tijd én probeert geestelijk leiding te geven vanuit de Schrift, die ons zeer lief is als enige norm voor leer en leven. Toch hebben wij ook iets nodig dat ons spreken over geloofshelden, die men in de Gereformeerde Bond en het bestuur mist, overstijgt. Ik dacht aan Gideon. Geen held, integendeel! Maar onze heilige God verkoos hem om Israël uit de hand van de Midianieten te verlossen. Toen hij daar zelf niet mee bezig was, nam de Heere eenzijdig het initiatief: ‘De Heere is met u, strijdbare held’. Én: ‘Gá heen in deze uw kracht en u zúlt… Omdat Ik met u zal zijn, zúlt u.’ (Ik met ú, dat is Immanuel).

Er staat in Richteren 6:34 een wonderlijk woord: ‘Toen bekleedde de Geest van de Heere Gideon.’ Of: toen trok de Géést van de Heere Gideon aan, zoals je een jas aantrekt. Dr. B. Holwerda, een bekwaam gereformeerd-vrijgemaakte exegeet zegt: ‘Gideon was voor de Geest wat de witte jas is voor de dokter en het uniform voor de soldaat. Slechts het instrument, waarvan de Géést Zich bedient.’ De Heere Zelf gaat hier opstaan tot de strijd tegen de boze machten, dat zijn de vijanden van Hem en Zijn schuldige, ontrouwe volk. En even verder: ‘Gideon had dit niet bedoeld en niet verwacht. Hij is niet met zíjn acties begonnen, waarin de Geest hém te hulp komt, maar zonder het te weten is hij zelf verzeild geraakt in de reddende operaties van de Heilige Geest.’

Liefdevolle geloof

Broeders en zusters, mag ik bij mijn afscheid dit dringende verzoek doen: Bidt aanhoudend voor ons: ‘Heilige Geest, trek ons bestuur aan als Uw uniform, dan zullen deze broeders als een Gideonsbende in de goede strijd tegen hun zonden en zwakheid én tegen de boze machten in Christus, onze verborgen Priester-koning, meer dan overwinnaars zijn. Zij zullen tot eer van U, onze trouwe Verbondsgod, hun werk doen en door U alleen tot zegen zijn van Uw arme, schuldige kerkvolk. Geef dat wij állen leren alleen op Ú te hopen!’

Deze hoop is het liefdevolle geloof voor de toekomst, het vertrouwen dat Gód alleen het maken zal. Die hoop op Hem beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, Die ons is gegeven.

ds. P.H. van Trigt
ds. P.H. van Trigt