Waar bent u naar op zoek?

Statutenwijziging uitgesteld

A. Zwerus
Door: A. Zwerus
08-06-2023

De 117e jaarvergadering werd gehouden op dinsdag 23 mei in de Aker te Putten. Een verslag van het bestuur.

De vergadering wordt geopend door voorzitter ds. J.A.W. Verhoeven. Hij heet de leden welkom, evenals de vertegenwoordigers van zusterbonden en andere genodigden. Nadat Psalm 147:1 is gezongen, gaat hij voor in gebed. Aansluitend leest hij Richteren 10:6-16. In dit gedeelte gaat het over de ontrouw van het volk Israël en over de trouw van de Heere. In zijn openingswoord spreekt de voorzitter over het thema ‘Gewoon hervormd’, een bijdrage die vorige week in De Waarheidsvriend afgedrukt is.

Jaarverslag

Dit jaar zijn er geen vacatures of aftredende bestuursleden. Daarom kon secretaris A. Zwerus direct overgaan tot het inleiden van het jaarverslag. Als eerste wordt het overlijden van oud-algemeen secretaris en erelid dr. ir. J. van der Graaf gememoreerd. Hij overleed op 14 oktober op 85-jarige leeftijd. Van der Graaf was van 1972 tot 2000 algemeen secretaris. Met dankbaarheid wordt teruggedacht aan het vele werk dat hij heeft gedaan voor de kerk en de Gereformeerde Bond.

Dan volgt een toelichting op komende ontwikkelingen in het personeelsbestand en nieuwe softwareapplicaties. Vanwege dit laatste is het ledenbestand opgeschoond; dat is een belangrijke oorzaak voor het dalen van het ledenaantal. Verder worden drie belangrijke thema’s genoemd die extra aandacht vragen van het hoofdbestuur en de vereniging: zorg omtrent de consequenties van de verhuizing van de PThU naar Utrecht, zorg omtrent de roeping van de kerk ten opzichte van Israël en zorg omtrent de betekenis van het huwelijk.

Naar aanleiding van het dalend aantal leden merkt dhr. E. Kooi (Niezijl) op dat de regionale afdeling in de noordelijke provincies alle kerkenraden actief benadert om leden voor de Gereformeerde Bond te werven en abonnees op De Waarheidsvriend. Dhr. H. de Gier (Gouda) vraagt naar een vervolg op de op 23 juni gehouden studiedag in Putten (over ‘Gereformeerd in de volkskerk!?’) en dhr. J. Hafkamp uit dezelfde woonplaats spreekt zijn waardering uit voor de aandacht voor Israël en het nieuw verschenen boek in de Artios-reeks, Eigendom van God. Ds. P. Vermaat (Veenendaal) spreekt waardering uit voor het vele werk dat gedaan wordt en zou graag zien dat de emeriti ook uitgenodigd worden voor de tour ‘Domineeontmoet-dominee’. Ds. J.E. de Groot spreekt waardering uit voor de artikelen in De Waarheidsvriend en doet de suggestie om een inleidend artikel te schrijven wanneer veel artikelen in een uitgave één thema behandelen.

Financieel verslag

Penningmeester L.P. de Wit geeft vervolgens aan de hand van een presentatie extra informatie over het financiële deel van het jaarverslag. Het blijkt dat de financiële middelen over het algemeen goed in lijn lopen met de geplande uitgaven. Dit jaar wordt het resultaat zeer negatief beïnvloed door de ontwikkelingen in de effectenportefeuille. Daarnaast is de waarderingssystematiek van de effectenportefeuille in de jaarrekening gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

Financiële commissie

De Adviescommissie Financieel Beleid bestond dit jaar uit de leden dhr. M. Bom (Oud-Beijerland), dhr. L.P. van Dalen (Papendrecht) en dhr. P.J. van den Ent (Ede). Bij monde van dhr. Van den Ent wordt de vergadering geïnformeerd over hun bevindingen en geadviseerd, mede vanwege de beoordelingsverklaring van de accountant, het bestuur en de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat met dit voorstel onder applaus akkoord. Als opvolger van dhr. L.P. van Dalen wordt dhr. P. Looren (Bergambacht) benoemd als lid van de commissie.

De commissie geeft het bestuur onder andere de volgende aanbevelingen mee:

– aangezien de continuïteitsreserve nu nagenoeg uitsluitend is gevormd vanuit de bestemmingsreserve Projecten, geeft de commissie het bestuur in overweging om ook de overige reserves te laten bijdragen aan de continuïteitsreserve;

– in overweging te nemen om het gecumuleerde rendement op balansdatum zichtbaar te maken in een toelichting op het resultaat;

– in overweging te nemen om het aantal mutaties via de bankrekeningen te beperken tot een of enkele bankrekeningen, zonder daarbij de bankrelatie te beëindigen.

Naar aanleiding van het financiële verslag vraagt ds. J.W. van Bart (Harderwijk) of, vanwege de nieuwe ontwikkelingen in de Protestantse Kerk omtrent inzet van hbo-studenten, deze studenten ook een beroep kunnen gaan doen op het studiefonds.

Statuten

Vanwege de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ dienen de statuten geactualiseerd te worden. Mr. P.C. Knook, lid van het hoofdbestuur, geeft een toelichting en benoemt welke artikelen daarvoor aangepast of aangevuld dienen te worden. Vanuit de vergadering worden vervolgens enkele vragen gesteld. Drs. M. Sinke (Moerkapelle) vraagt zich af of er tijdens deze vergadering ruimte is voor wijzigingsvoorstellen. Ds. H. van Ginkel (Goes) stelt voor om de oorspronkelijke tekst van artikel 4bis te handhaven. Omdat er verder geen haast is bij deze aanpassing van de statuten, wordt besloten om nog even goed naar de formulering te kijken en daarom worden de gewijzigde statuten niet in stemming gebracht.

Jaarthema ‘Zie, Hij komt’

Naar aanleiding van het jaarthema ‘Zie, Hij komt’ hield dr. P. Veerman een lezing over de wederkomst van Christus. Aan de hand van de drie gebeden ‘Mijn ziel verwacht de Heere’, ‘Uw Koninkrijk kome’ en ‘Ja, kom Heere, ja, kom haastiglijk’ belichtte hij verschillende facetten van het jaarthema. De bijdrage van dr. Veerman zal volgende maand in De Waarheidsvriend verschijnen.

Groet van de synode

Omdat het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland verhinderd was, richt scriba dr. R. de Reuver zich tijdens het middagprogramma via een videoboodschap tot de aanwezigen. Hij spreekt een hartelijke groet uit namens het moderamen en zegt blij te zijn met het gekozen jaarthema. Dit thema sluit volgens ds. De Reuver aan bij de focus die de kerk de afgelopen jaren gekozen heeft: ‘Van U is de toekomst’. Hij spreekt de wens uit dat dit jaarthema tot zegen van alle aanwezigen zal zijn en van de kerk in zijn geheel. Deze bijdrage is vorige week in De Waarheidsvriend afgedrukt.

Groet aan de koning

Volgens goed gebruik leest de algemeen secretaris de tekst voor van een telegram dat de vergadering aan Zijne Majesteit koning Willem-Alexander zal sturen. Vanwege zijn verantwoordelijke taak wenst de vergadering de koning en zijn gezin Gods zegen en wijsheid toe en groet hen met de belijdenis van koning David uit Psalm 56: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’ Aansluitend worden de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen.

In het laatste deel van het programma sprak Asaf Pelled, een Messiasbelijdende Joodse evangelist tussen kerk en synagoge. Hij vertelde iets over zijn dagelijkse gesprek met Joden. Hij ziet het als zijn urgente missie om zijn volk over Jezus te vertellen.

Rondvraag

Dhr. C.J. Rijkaart (Hazerswoude) merkt tijdens de rondvraag op dat er in het verleden veel brieven inzake ethische kwesties naar de overheid werden gestuurd. Hij vraagt zich af of het abortusvraagstuk niet veel meer onder de aandacht gebracht moet worden en roept de kerken op dit onderwerp niet te vergeten.

Sluiting

Voorzitter ds. Verhoeven dankt aan het einde van de bijeenkomst alle aanwezigen voor hun komst en gaat voor in dankgebed. Ter afsluiting zingen we Psalm 98:2 en 4.

A. Zwerus
A. Zwerus