Waar bent u naar op zoek?

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Statutenwijziging uitgesteld

A. Zwerus
Door: A. Zwerus
06-06-2023

De 117e jaarvergadering werd gehouden op dinsdag 23 mei in de Aker te Putten. Een verslag van het bestuur.

De vergadering wordt geopend door voorzitter ds. J.A.W. Verhoeven. Hij heet de leden welkom, evenals de vertegenwoordigers van zusterbonden en andere genodigden. Nadat Psalm 147:1 is gezongen, gaat hij voor in gebed. Aansluitend leest hij Richteren 10:6-16. In dit gedeelte gaat het over de ontrouw van het volk Israël en over de trouw van de Heere. In zijn openingswoord spreekt de voorzitter over het thema ‘Gewoon hervormd’, een bijdrage die vorige week in De Waarheidsvriend afgedrukt is.

Jaarverslag

Dit jaar zijn er geen vacatures of aftredende bestuursleden. Daarom kon secretaris A. Zwerus direct overgaan tot het inleiden van het jaarverslag. Als eerste wordt het overlijden van oud-algemeen secretaris en erelid dr. ir. J. van der Graaf gememoreerd. Hij overleed op 14 oktober op 85-jarige leeftijd. Van der Graaf was van 1972 tot 2000 algemeen secretaris. Met dankbaarheid wordt teruggedacht aan het vele werk dat hij heeft gedaan voor de kerk en de Gereformeerde Bond.

Dan volgt een toelichting op komende ontwikkelingen in het personeelsbestand en nieuwe softwareapplicaties. Vanwege dit laatste is het ledenbestand opgeschoond; dat is een belangrijke oorzaak voor het dalen van het ledenaantal. Verder worden drie belangrijke thema’s genoemd die extra aandacht vragen van het hoofdbestuur en de vereniging: zorg omtrent de consequenties van de verhuizing van de PThU naar Utrecht, zorg omtrent de roeping van de kerk ten opzichte van Israël en zorg omtrent de betekenis van het huwelijk.

Naar aanleiding van het dalend aantal leden merkt dhr. E. Kooi (Niezijl) op dat de regionale afdeling in de noordelijke provincies alle kerkenraden actief benadert om leden voor de Gereformeerde Bond te werven en abonnees op De Waarheidsvriend. Dhr. H. de Gier (Gouda) vraagt naar een vervolg op de op 23 juni gehouden studiedag in Putten (over ‘Gereformeerd in de volkskerk!?’) en dhr. J. Hafkamp uit dezelfde woonplaats spreekt zijn waardering uit voor de aandacht voor Israël en het nieuw verschenen boek in de Artios-reeks, Eigendom van God. Ds. P. Vermaat (Veenendaal) spreekt waardering uit voor het vele werk dat gedaan wordt en zou graag zien dat de emeriti ook uitgenodigd worden voor de tour ‘Dominee-ontmoet-dominee’. Ds. J.E. de Groot spreekt waardering uit voor de artikelen in De Waarheidsvriend en doet de suggestie om een inleidend artikel te schrijven wanneer veel artikelen in een uitgave één thema behandelen.

Financieel verslag

Penningmeester L.P. de Wit geeft vervolgens aan de hand van een presentatie extra informatie over het financiële deel van het jaarverslag. Het blijkt dat de financiële middelen over het algemeen goed in lijn lopen met de geplande uitgaven. Dit jaar wordt het resultaat zeer negatief beïnvloed door de ontwikkelingen in de effectenportefeuille. Daarnaast is de waarderingssystematiek van de effectenportefeuille in de jaarrekening gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 juni 2023. Neem een jaarabonnement(€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actieen lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

 

A. Zwerus
A. Zwerus

uit Emst is secretaris van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.