Waar bent u naar op zoek?

Statutenwijzigingen Gereformeerde Bond

mr. P.C. Knook
Door: mr. P.C. Knook
13-04-2023

De Gereformeerde Bond houdt DV op dinsdag 23 mei de jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer zal er van de leden instemming worden gevraagd met een aantal wijzigingen in de statuten. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen staat op onze website, zie hiervoor gereformeerdebond.nl/nieuws/jaarvergadering-gb-23-mei-2023.

Toelichting

Op 1 juli 2021 is de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de regeling voor bestuur en toezicht bij verschillende soorten rechtspersonen te verbeteren. Pas bij een eerstvolgende statutenwijziging moet hieraan worden voldaan. Wij hebben gemeend er goed aan te doen om niet tot zolang te wachten, maar om de statuten nu al met die nieuwe regels in overeenstemming te brengen.

De voorgestelde statutenwijziging beoogt nadrukkelijk geen verandering in de doelstelling of het werk van onze vereniging. Ook omvat het geen herziening of modernisering van artikelen, het gaat alleen om technische aanpassingen.

Acht vernieuwingen in de wet

In de wet zijn acht vernieuwingen opgenomen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

1. een regeling voor toezichthoudende organen, zoals bijvoorbeeld een raad van commissarissen of een raad van toezicht. De Gereformeerde Bond kent geen toezichthoudend orgaan.

2. een informatieplicht van het bestuur jegens het toezichthoudend orgaan.

3. gehoudenheid voor bestuurders om zich bij hun taakvervulling te richten naar het belang van de rechtspersoon.

4. de mogelijkheid om te kiezen tussen een monistisch of dualistisch bestuursmodel. Een monistisch bestuursmodel heeft één orgaan, namelijk: het bestuur. Een dualistisch bestuursmodel heeft twee organen, namelijk: het bestuur en een raad van commissarissen of raad van toezicht. De Gereformeerde Bond kent het zogenaamde monistisch bestuursmodel.

5. een regeling omtrent aansprakelijkheid van bestuurders. Dat gaat dan over de situatie van een faillissement als gevolg van een onbehoorlijke taakvervulling. Wanneer speelt dat? Als er niet is voldaan aan de jaarrekenplicht of boekhoudplicht. Daarbij moet dan overigens ook weer onderscheid worden gemaakt tussen een commerciële rechtspersoon en een niet-commerciële rechtspersoon. Voor de eerstgenoemde categorie geldt een zwaardere regeling dan voor de laatstgenoemde. De Gereformeerde Bond is een nietcommerciële vereniging, en voldoet aan genoemde eisen.

6. de wet biedt nu de mogelijkheid om aan een bestuurder meer dan één stem te geven. Binnen het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft iedere bestuurder één stem. Er is in het verleden geen behoefte geweest aan een meervoudig stemrecht, en ook nu niet. Iedere stem is van gelijk gewicht, géén van de bestuurders heeft een doorslaggevende stem.

7. als een bestuurder bij een bepaald besluit direct of indirect een persoonlijk belang zou hebben dat strijdig is met het belang van de rechtspersoon, kan er sprake zijn van een zogenaamd tegenstrijdig belang. In een dergelijk geval mag het betreffende bestuurslid niet aan de besluitvorming deelnemen. Dat moet nu standaard in statuten worden opgenomen.

8. en dan is er nog de regeling voor ontstentenis (bijv. overlijden) of belet (ziekte) van bestuurders. De statuten moeten voor die gevallen voortaan een regeling bevatten.

De wijziging van de statuten die nu wordt voorgesteld, bevat alleen noodzakelijke aanpassingen. Voor zover de wet een keuzemogelijkheid biedt, wordt voorgesteld om het bestaande bestuursmodel te handhaven.

mr. P.C. Knook
mr. P.C. Knook