Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata brengt themanummer over ‘wonderen’

10-12-2020

Als het gaat om Gods bijzondere ingrijpen in de wereld, zijn wij in deze coronatijden eerder geneigd te denken aan plagen en oordelen dan aan wonderen. De redactie van Theologia Reformata, het theologische wetenschappelijke tijdschrift van de Gereformeerde Bond, vroeg voor een themanummer over ‘wonderen’ vier theologen om de lezers vanuit verschillende perspectieven mee te nemen in hun reflecties op de theologische betekenis van het wonder.

In zijn bijdrage ‘Wonderen in de bijbel’ – die volgt op de meditatie van ds. P.D. Teeuw uit Moordrecht – vat prof. dr. A. van de Beek, emeritus hoogleraar Symboliek van de Vrije Universiteit, nog eens met vaste hand de belangrijkste grondlijnen in de bijbelse theologie van het wonder samen.

Met de bijdrage van Marc Lindeijer SJ, als vicaris-generaal verbonden aan het bisdom Breda, betreden we op het eerste gezicht een totaal andere wereld. Hij laat zien hoe de moederkerk bij het vaststellen van de betrouwbaarheid van wonderberichten bepaald niet over een nacht ijs gaat. De vraag is of protestanten hier niet iets van katholieken kunnen leren, bijvoorbeeld als het gaat om de erkenning van bijzondere tekenen van heling en genezing, zoals die ook na de afsluiting van de canon tot op vandaag blijven plaatsvinden.

Maar staat de hedendaagse wetenschap een dergelijke erkenning niet ronduit in de weg? Dat valt nog te bezien, betoogt dr. Rik Peels, universitair hoofddocent aan de afdeling Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit, in de derde bijdrage aan dit nummer. Sterker nog: Peels ontkent het eenvoudig. Hij verkent maar liefst zeven manieren waarop ‘het argument vanuit de wetenschap’ opgevat zou kunnen worden, en laat zien dat niet één ervan overtuigend is.

In zijn bijdrage vanuit de interculturele theologie kijkt dr. Klaas Bom, docent Dogmatiek en Interculturele theologie aan de PThU te Groningen, met name naar de omgang met ziekte en genezing onder christenen in sub-Sahara Afrika en Latijns- Amerika − twee continenten waar hijzelf gewerkt heeft. Waar de visie van deze christenen nogal eens wordt afgedaan als teruggaand op een primitieve kijk op de wereld, laat Bom zien hoe deze theologisch veel serieuzer genomen kan worden, namelijk als een terechte kritiek op de sterk gemedicaliseerde en verzakelijkte omgang met ziekte en gezondheid in de westerse wereld.

Redactielied dr. T.E. van Spanje stelt in de ‘Reflexen’ dat vooraanstaande theologen als John Lennox, John Piper en Tom Wright ieder op zijn eigen manier, ‘op zoek blijken te zijn naar een bijbelse duiding van deze coronatijd. Deze drie voorbeelden laten zien dat zoiets uiterst zorgvuldig dient te gebeuren om niet uit te glijden op het – kennelijk! – glibberige pad van de hermeneutiek. Het valt op dat er nauwelijks, of soms zelfs in het geheel niet, wordt verwezen naar Openbaring.’

Redactielid prof. dr. H.G.L. Peels bespreekt in zin Focus-artikel de studie van Jacques van Ruiten and Koert van Bekkum (red.), Violence in the Hebrew Bible between Text and Reception (Leiden/Boston: Brill, 2020).

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.

PS: Nu prof. dr. J. Hoek na negentien jaar terugtreedt uit de redactie van Theologia Reformata, dankt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond hem voor de wijze waarop hij (sinds 2011 als voorzitter) ook in deze positie de beoefening van de gereformeerde theologie gepraktiseerd en gestimuleerd heeft. Dankbaar constateren we dat het de redactie onder zijn leiding gelukt is te komen tot verbreding van de theologische vakken. Per 1 januari is dr. A.J. Kunz zijn opvolger. We wensen de redactie toe onder de zegen van God op basis van Schrift en belijdenis de gereformeerde theologie te mogen beoefenen en te bevorderen.