Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata gaat in op ‘bijbelmoeheid’ bij jongeren

Dr. R.P. de Graaf
Door: Dr. R.P. de Graaf
02-03-2023

Hebben uw leerlingen, catechisanten, clubjongeren of eigen kinderen ook last van ‘bijbelmoeheid’? Ontmoeten wij niet vaak desinteresse, weerstand of ambivalentie bij jongeren wanneer de Bijbel ter sprake wordt gebracht, omdat zij denken dat de Bijbel een saai en moeilijk boek is? Jongeren leren liever van mensen en klassendiscussies, omdat ze in gesprek kunnen gaan en ze liever focussen op leven-de mensen in de klas dan op oude tradities. Daarnaast hebben zij het idee dat boeken niet over hen en hun leven gaan. Ze ervaren die als niet passend bij hun leven in een snel veranderende moderne wereld. Welnu, daar is iets aan te doen volgens theoloog en onderwijspedagoog Fianne de With. Ze schreef in het nu verschenen maartnummer van Theologia Reformata ‘Leren lezen. Godsdienstpedagogische richtingwijzers voor het lezen van de Bijbel met jongeren’. Kijk hoe het ook anders kan.

Over jongeren gesproken: wat kunnen we van Calvijn leren over de rol van het kind in het avondmaal? Het snelste, meest eenvoudige antwoord is: daar ziet Calvijn geen heil in, want in de Institutie klinkt immers een duidelijk ‘nee’. Maar toch… Rebecca de Kokvan den Born en prof. dr. W.H.Th. Moehn geven in ‘Kind en avondmaal. Een alternatieve lezing van Calvijn’ een genuanceerder antwoord, want het blijkt dat Calvijn niet erg consistent is over het verband tussen zijn visie op het verbond en zijn sacramentsleer. Wat de auteurs betreft zou er geen leeftijdsgrens moeten zijn voor belijdenis doen, om ook kinderen serieus te kunnen nemen als zij daadwerkelijk geloven en verlangen deel te nemen aan het avondmaal. Wie niet weet wat het verband is tussen de kopermijnbouw waarin vader Hans Luder werkte rond Mansfeld, het Duitse stadje waar Luther zijn jeugd doorbracht, en de theologie van de reformator; en wat de overeenkomsten zijn tussen een protestantse kerkdienst op zondagochtend en een werkcollege Engelse letterkunde op maandag, die leze ‘De kerk en de geesteswetenschappen: interpretatieve praktijken en hermeneutische kaders’ van prof. Herman Paul. Het gesprek met de pedagogiek wordt vervolgd door redactielid dr. A.J. Kunz, die twee recente publicaties in beeld brengt van Nederlandse theologen waarin het gaat over mens worden, educatie en vorming. De theologie leert van allerlei disciplines, maar de vraag is ook gerechtvaardigd wat de theologie andere disciplines − in dit geval de pedagogiek − te bieden heeft. In de Reflexen blikt redactielid prof. dr. M.J. Kater terug op 2022, een jaar van meer dan één crisis. Hij gaat voor een duiding te rade bij essayisten en schrijvers die de op het individu gerichte westerse cultuur proberen te begrijpen. Pastoraat en prediking kunnen baat hebben bij de wijsheid die hij luisterend opdoet bij denkers als Maarten van den Heuvel, Hans Alma en Johan Verstraeten − om een paar namen te noemen.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 14,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.

Dr. R.P. de Graaf
Dr. R.P. de Graaf