Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata onderzoekt bidden in het pastoraat

R.P. de Graaf
Door: R.P. de Graaf
04-03-2021

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau bidt driekwart van de niet-kerkgangers in ons land nooit. Twee generaties terug praktiseerde nog zestig procent van de hervormde gezinnen de dagelijkse gewoonte van gezamenlijk gebed en bijbellezing. Gekelderd is dat naar twaalf procent. Praktisch-theoloog Reijer J. de Vries deed onderzoek naar bidden in het pastoraat. Vanuit een aantal gevalsstudies presenteert hij in het maartnummer van Theologia Reformata, het wetenschappelijke theologisch tijdschrift van de Gereformeerde Bond, een driedimensionaal model van pastoraal bidden als samenspraak: de gebedshouding, de gebedshandeling en het gesprek.

Dr. A.J. van den Herik uit Dordrecht gaat in op de uitleg van eschatologische beelden met het oog op de toekomst en de positie van Israël. Hoe moeten de symbolen die verwijzen naar een nieuwe toekomst worden opgevat? Een van zijn conclusies: ‘Wie deze profetieën slechts letterlijk opvat, mist de clou. Wie ze vergeestelijkt, dreigt ze tot een tijdloze waarheid te maken.’

Dr. W.H.Th. Moehn uit Hilversum koppelt Calvijns inzichten over de natuurwet aan ethische vragen. Het begrip ‘scheppingsordening’ is in de hedendaagse theologie niet onbetwist; de bespreking ervan vanuit een preek van Calvijn biedt niet alleen de rust van het historisch perspectief, maar geeft ook ruimte voor doordenking voor een vertaalslag.

In de rubriek Focus geeft dr. Moehn aandacht aan de voltooiing van de nieuwe, tweetalige editie in drie delen van het zeventiendeeeuwse dogmatische handboek Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology. In de Reflexen gaat redactielid dr. R.T. te Velde naar aanleiding van de coronacrisis in op vragen rond de verhouding kerk en staat.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660;

email: info@gereformeerdebond.nl.

R.P. de Graaf, redactiesecretaris

R.P. de Graaf
R.P. de Graaf