Waar bent u naar op zoek?

Van Vaan naar MANkracht

ds. J.H. Lammers en ds. J.M. Molenaar
Door: ds. J.H. Lammers en ds. J.M. Molenaar
28-04-2023

De hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond, heeft een restyle gekregen. De uitgave gaat voortaan verder onder de titel MANkracht. De mannenbond kiest voor andere vormen om hiermee jongere en oudere mannen beter aan te spreken.

In 2018 zijn er gesprekken geweest tussen het hoofd-bestuur en besturen van mannenverenigingen over de vraag hoe we meer jonge mannen bij de mannenbond kunnen betrekken. Dit gebeurde aan de hand van een notitie met de titel: ‘Oud en jong hebben elkaar nodig’. Hierbij is gedacht aan de oude, ervaren Paulus en aan de jonge, minder ervaren Timotheüs die van elkaar leerden. Ook is er contact geweest met een aantal jongvolwassenen, nadat de Verdiepingsconferentie 25+ opgeheven was. Allerlei ideeën die vanuit het grondvlak aangereikt werden, zijn overdacht en uitgewerkt. We hebben adviezen gegeven over hoe je een verenigingsavond meer eigentijds kunt invullen. Ook is de naam van de bondsdag veranderd in ‘toerustingsdag’. Er is echter meer nodig.

Vitaal blijven

Na de moeilijke coronajaren, waarin digitale mogelijkheden werden benut, hebben de ruim 140 mannenverenigingen die aangesloten zijn bij onze mannenbond, geprobeerd de draad weer op te pakken. Sommige mannenverenigingen hebben leden verloren door overlijden. Tegelijk zijn er mannenverenigingen waarbij jonge mannen zich na de coronaperiode juist hebben aangesloten. Ze verlangen naar verdieping in geloof en kennis. Het bestuur wil mannenverenigingen graag stimuleren in de zoektocht naar verdieping en toerusting, om zo vitaal te blijven.

Restyling

De mannenbond bestaat negentig jaar. Het is ons verlangen dat er nog vele jaren zullen volgen, tot aan de komst van Christus. Het is immers van onschatbare waarde dat van generatie op generatie het Woord wordt onderzocht. Het oorspronkelijke doel van onze vereniging willen we blijven nastreven. De statuten verwoorden dit doel als volgt: ‘werkzaam te zijn ten behoeve van reeds bestaande en nog op te richten Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag’, en ‘leiding te geven bij het onderzoek van Gods Woord en het bestuderen van de Hervormd Gereformeerde levensbeschouwing’. Dat is ons doel en dat blijft ons doel.

Met dit doel voor ogen wil de mannenbond ook in de komende jaren werkzaam zijn. Het verwezenlijken ervan vraagt tegelijk om steeds weer te zoeken naar goede aansprekende vormen. Daarom verschijnt er tien keer per jaar een gerestyled, inhoudsvol blad. Ook de website zal een vernieuwing ondergaan. Het streven is om dit in september te realiseren. Daarnaast gaan we de activiteiten meer op elkaar afstemmen door te werken met een jaarthema. Het komende seizoen is het thema ‘Wandelen met God’. De toerustingsdag, de huishoudelijke vergadering en de streekvergadering zullen dit onderwerp verder uitdiepen door lezingen en bijbelstudies. De themadagen worden in samenwerking met de christelijke gerefor-meerde mannenbond voortgezet. We hopen dat dit veel mannen uitnodigt om de activiteiten te bezoeken, niet alleen plaatselijk, maar ook bovenplaatselijk. Het blad van de mannenbond heeft met de restyle een nieuwe naam gekregen. De titel is voortaan niet meer De hervormde Vaan, maar MANkracht. Dat zal even wennen zijn. We hebben ook wel even getwijfeld: moet de vertrouwde naam van ons blad wel veranderd worden? Toch denken we dat het woord MANkracht beter weergeeft waar ons verlangen op dit moment vooral ligt: mannen die hun kracht niet zoeken in zichzelf. Juist in deze tijd hopen we als mannenverenigingen de verwachting te voeden. De Bijbel zegt immers dat er hoop is voor oudere en jongere mannen die de Heere verwachten (Jes.40). Daar wil het blad dienstbaar aan zijn.

Verdiepend jaarprogramma

Het komende jaar zullen dr. J. Hoek en ds. H.J.T. Lubbers bijbelstudies vanuit Genesis en Efeze in MANkracht schrijven. Daarnaast zal er in elk nummer een verhaal uit de praktijk worden gedeeld van een jongere man in de gemeente. Verder is er een verdiepend artikel, waarin een bepaald thema dat in de bijbelstudies ter sprake komt, wordt uitgediept. De redactie probeert in het vernieuwde blad dichter bij het grondvlak te komen.

Tijdens diverse streekvergaderingen zal het over Henoch gaan, de man die wandelde met God. Ds. A.J. Mensink en dr. M.A. van Willigen verzorgen de lezingen op de toerustingsdag. Zij spreken over ‘Gedoopt en dan…? Opgeroepen tot een nieuwe levenswandel!’. Al met al een verdiepend jaarprogramma, dat uitnodigt om deze wandeling mee te maken.

Krachtbron

In diverse gemeenten zijn ook mannenkringen ontstaan. We hopen dat de vernieuwing van het blad hen motiveert om met deze uitgave te gaan werken en zich aan te sluiten bij de hervormde mannenbond. Het blad is bijvoorbeeld ook te gebruiken bij een mannenontbijt. De redactie staat open voor feedback van mannen uit hervormd-gereformeerde gemeenten. Uiteraard is het blad ook beschikbaar voor nietleden. Ze kunnen zich abonneren via de website (hervormdemannenbond.nl). In de toekomst worden er wellicht meer digitale middelen ingezet. Alle vernieuwingen zijn erop gericht om ook in deze tijd het oorspronkelijke doel van de mannenbond te verwezenlijken. We hopen van harte dat deze veranderingen jongeren en ouderen zullen blijven meenemen in het onderzoek van Gods Woord en het staan in de bijbels-gereformeerde traditie. Samen verzameld rond de krachtbron van het Woord, op hoop van zegen.

ds. J.H. Lammers en ds. J.M. Molenaar
ds. J.H. Lammers en ds. J.M. Molenaar