Waar bent u naar op zoek?

Vasthouden aan God

ds. D.J. Budding
Door: ds. D.J. Budding
08-06-2023

Vergeleken met het Koninkrijk van God is deze wereld ijdel, vergankelijk. Alles wat ze is en geeft, gaat voorbij. Heel spoedig. Toch zijn we nog veel te weinig op de komst van de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk gericht. Daarom roept Hij ons op om te waken.

Hoe weten we zeker of we zullen aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam? Weten we dat van Hemzelf? Onze catechismus zegt het zo mooi: ‘waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert’ (HC 1.1). Het is het liefdesgeheim tussen twee die elkaar beminnen: Hij, mij. Het grootste wonder in ons leven. Als we aan de vijf dwaze maagden in de gelijkenis (Matt.25:1-13) zouden vragen of ze deelnemen aan de bruiloft, dan was hun antwoord geweest: vast en zeker! We zijn gereed. We hebben de gepaste kleding en onze lampen branden. We zijn gericht op de komst van de bruidegom. Maar net als de wijze maagden vielen ze in slaap. Wat was dan het verschil? De olie in de vaten. Toen de bruidegom kwam, waren hun vaten leeg. Ze bleken dus niet gereed. Dit is wel een van de aangrijpendste zaken uit het onderwijs van de Heere Jezus. Op de grote dag van het oordeel zullen er velen zijn die zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’ (Matt.7:22-23)

Wakker worden

Olie is in de Bijbel het symbool van de Heilige Geest. Door het oprechte geloof in Christus komt de Heilige Geest in ons wonen. Wij zijn uit de Geest geboren. Hij verenigt ons met Christus. Het wordt persoonlijk waar voor ons wat de Heere Jezus bad: ‘Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn.’ (Joh.17:23) Wij zijn door genade kinderen van het Koninkrijk. We zien het ook. We vergelijken alles met het Koninkrijk van God. Dat is de nieuwe werkelijkheid waarin wij leven. Dat is ons dagelijks gebed: ‘Uw Koninkrijk kome.’ Deze wereld gaat spoedig voorbij, daarom moeten we waken. Het is een bevel van de Heere Jezus. Het moet gehoorzaamd worden. Als we met de dwaze maagden slapen, zijn we ons niet bewust van wat er om ons heen gebeurt. We verlangen dan niet naar de komst van de Bruidegom. We leven dan in een droomwereld. Daarom: wakker worden! Een wakend leven is elke dag bewust gericht zijn op de komst van de Heere Jezus. Na een dienst die ik mocht leiden, was een broeder bewogen. Hij zei: ‘Ik was zo blij dat u over de komst van mijn Zaligmaker sprak. We horen daar veel te weinig van. Ik ben weduwnaar en ik woon alleen. Elke morgen als ik opsta, loop ik naar de voorkant van mijn huis. Dan trek ik de gordijnen open en kijk ik omhoog. Dan zeg ik: Heere Jezus, komt U vandaag?’

Antichristelijk

We moeten onze lamp gebruiken. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ (Ps.119:105) Alles moeten we toetsen aan God, aan Zijn Woord en wet. God verandert niet en Zijn Woord ook niet. Mensen zijn erg veranderlijk. De cultuur van mensen verandert voortdurend. Maar we moeten beseffen dat de duivel de overste is van deze wereld. Hij werkt in ‘de kinderen van de ongehoorzaamheid’. Steeds weer bedenkt hij nieuwe dwalingen die de zielen van mensen verwoesten. Gods Woord past zich niet aan onze veranderde cultuur aan. Wij moeten ons voortdurend aanpassen aan Gods Woord.

In onze tijd zijn en worden steeds meer bijbelse normen en waarden in rap tempo overboord gezet. Wie vast wil houden aan de onveranderlijke beginselen van Gods wet, is en komt steeds meer in strijd met de wetten van overheden die God hebben uitgebannen. Ze pretenderen zogenaamd ‘neutraal’ te zijn. Alle godsdiensten zijn gelijk, zeggen zij. Daarmee schenden zij het eerste gebod: ‘U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.’ Zo zijn ze in openlijke vijandschap tegen God en Zijn Gezalfde. Antichristelijk dus.

Antikerk

Het is de roeping van Gods kerk om vast te houden aan God, aan Zijn Evangelie. De opdracht van de Heere Jezus moet worden uitgevoerd: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’ Het Evangelie van verzoening door voldoening. De heldere boodschap van de twee wegen. Het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als de kerk gaat leren dat het geloof in Jezus Christus niet absoluut nodig is om zalig te worden, dan is het een antikerk. Als dwalingen de kerk overwoekeren en waarheid en leugen gelijke rechten krijgen, dan wordt de kerk het tegendeel van wat ze moet zijn, namelijk een pilaar en vastigheid van de waarheid. Als ze de Waarheid niet verkondigt, verandert ze in een synagoge van satan.

Daarom worden we opgeroepen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. In Openbaring 13 wordt ons geschetst hoe er uit de aarde een beest opkomt. Dat beest heeft horens(macht) als van het Lam. Het doet zich dus ‘christelijk’ voor. Dat beest zal heel de wereld verleiden. Als onze lamp brandt en de olie van de Heilige Geest in ons hart is, dan zal hij ons niet verleiden. Onze naam is dan opgeschreven in de hemel. We dragen dan het merk- en veldteken van koning Jezus. In Zijn Naam zullen we de machten van de hel onderscheiden en bestrijden. Wanneer we niet in de hemel opgeschreven staan, worden we echter onherroepelijk meegezogen in de geweldige maalstroom van de moderne tijd. Het beest zal namelijk grote tekenen en wonderen doen. Alle moderne media staan tot zijn beschikking.

Geen olie meer

Wakend leven betekent ook waarschuwen, alarm slaan. Als een wachter gevaar ziet dreigen, roept hij iedereen wakker. Dat is ook onze roeping: waarschuwen op de plaats die God ons in dit leven geeft. Ouders in hun gezin, onderwijzers en leraars op scholen en ambtsdragers in de kerk. Alarm, alarm! Het gaat om eeuwig leven en eeuwige dood. Een slapende kerk is ook een zwijgende kerk. Van de kansels moeten de vurige pijlen van het Woord, in liefde gedoopt, afgevuurd worden. Vurige gebeden moeten de hemel bestormen. Om een opwekking van Gods Geest moet worden geworsteld: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren.’ (Jes.64:1) Een slapende kerk vindt het echter goed dat er elke week gemiddeld twee kerken in Nederland gesloten worden.

Daar ligt ze niet wakker van. Een slapende kerk is zelfgenoegzaam, omdat ‘het bij ons zo erg nog niet is’. Maar als ze niet wakker wordt, zal een haastig verderf haar overkomen. De roep komt eens: ‘Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!’ (Matt.25:6) Laten we oppassen dat we dan niet te laat merken dat er geen olie meer in ons vat is.

Eeuwig wel of wee

Een wakend leven is vooral een biddend leven, een intiem verborgen leven met God. Het is levende omgang met de levende Zaligmaker om elke dag uit Hem gevoed te worden, om door Hem gesterkt te worden, om aan Zijn Woord vast te kleven en om door Zijn Geest geleid te worden, om Zijn licht uit te stralen. Hoe meer we als lichten mogen schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht, hoe meer ook in vervulling zal gaan: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ (Joh.16:33)

Een wakend leven is een leven dat gericht is op de toekomst die wacht. Calvijn schrijft in zijn Institutie: ‘Het voornaamste werk van een christen is de overdenking van het toekomende leven.’ Als Christus komt, wordt alle ongerechtigheid ontmaskerd, geoordeeld en gestraft. Dan vindt de grote en eeuwige scheiding plaats: eeuwig wee of eeuwig wel. Als we Zijn eigendom zijn, zullen we met Hem als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. We zullen zulk een heerlijkheid bezitten als geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het hart van een mens niet is opgeklommen. We komen tot ons eeuwig doel. Wat zijn vergeleken daarbij die paar jaar dat we hier zijn? Juist de overdenking van het oordeel en van de heerlijkheid zet alles in het rechte licht. ‘Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere’ (NGB 37).

ds. D.J. Budding
ds. D.J. Budding