Waar bent u naar op zoek?

Veilig op weg met Jezus

ds. P. Nobel
Door: ds. P. Nobel
18-03-2021

‘Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden’, zingen we met Psalm 143:10. Hoe doe je dat nu concreet, je leven besteden in de dienst aan God, als je geen zendeling of predikant wordt?

De genoemde psalm zingen we vaak in een belijdenisdienst als antwoord op de verkondiging of als persoonlijk antwoord van de nieuwe lidmaten. Mijn leven in Uw dienst besteden is een mooie typering van wat belijdenis doen is en ook van de bedoeling van belijdenis doen. Hoe doe je dat als je geen bijzondere roeping hebt, maar ‘gewoon’ christen bent?

Dat is een goede vraag. Ik stel voor om samen een antwoord te zoeken in deze Psalm 143. Want: is je leven in Gods dienst besteden misschien hetzelfde als wat in de onberijmde Psalm 143:10 staat: ‘Leer mij Uw wil (welbehagen) te doen’? En heeft dat toewijden van je leven aan de dienst van God misschien ook te maken met wat het directe vervolg van Psalm 143:10 zegt: ‘Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land’? Het is daarom belangrijk om eerst eens te kijken naar de context waarin bovenstaande psalmwoorden geschreven staan.

Moeilijke omstandigheden

De dichter van deze psalm, David, heeft het erg moeilijk. Hij heeft vijanden die hem het leven heel moeilijk maken. Deze vijanden vertrappen hem en willen hem het liefst dood hebben (vs.3). David is ten einde raad, geschokt tot diep in zijn hart (vs.4). De problemen groeien hem boven het hoofd. Hij trekt het niet meer. Het is zelfs zo erg dat hij bang is er onderdoor te zullen gaan en gelijk te worden aan doden die al begraven zijn (vs.7).

Over welk conflict in zijn leven heeft David het hier? Het is mogelijk dat Psalm 143 na Psalm 142 geplaatst is, omdat beide psalmen over dezelfde periode in Davids leven gaan. Ook Psalm 143 zou dan over de strijd tussen Saul en David kunnen spreken, waarnaar Psalm 142:1 verwijst. David moet vluchten voor Saul en voelt zich net als opgejaagd wild. Nergens is hij veilig.

Welke achtergrond in het leven van David we ook veronderstellen, één ding is duidelijk. Het is niet alleen Davids psalm geweest, het is ook de psalm van gelovigen door de eeuwen heen die in hun moeilijke omstandigheden tot God baden om redding en verlossing.

Hulp zoeken

Daarmee kan het ook zomaar onze psalm worden. Immers, belijdenis doen in 2021 is allesbehalve makkelijk. Belijden is openlijk uitkomen voor Jezus als mijn Heere en Heiland. Niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks op ons werk of op school of binnen onze familie.

Dat belijden van Jezus kan daarbij lijden met zich meebrengen. Want ook in ons land is er weerstand tegen God, tegen het geloof, tegen de kerk. Via de sociale media komt dat elke dag naar ons toe of we merken het aan reacties van mensen om ons heen.

Het kan ervoor zorgen dat we uit angst onze mond houden. Dat we ervoor terugschrikken om te laten merken dat we Jezus volgen.

Weet dan: ook David wist van strijd, maar hij zocht hulp bij God. Laten wij dat ook doen: in ons gebed heel concreet vertellen waar we tegenaan lopen, wat ons benauwd en bezorgd maakt. De Heere wil ook ons helpen en Zijn nabijheid doen ervaren. Wat mensen ons ook aandoen: belachelijk maken, vervolgen, doden. David weet: dat kunnen ze niet zomaar ongestraft doen. God komt daarop terug, Hij doet recht (zie ook Luk.12:4-5).

Verkeerde keuzes

Nu is het bijzondere in deze psalm dat David juist in deze strijd – in de strijd van het geloof dus – de leiding van de Heilige Geest zo nodig heeft. Midden in zijn gebed bidt hij immers: ‘Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.’ David bidt dat hij de goede weg zal zien en gaan. Hij beseft namelijk heel diep zijn eigen zondigheid en zwakheid (vs.2). David weet dat hij geneigd is om verkeerde keuzes te maken, om niet Gods wil te doen maar wat hij zelf wil.

Herkenbaar toch? We kiezen zo snel wat voor ons comfortabel is, wat ons een goed gevoel geeft. ‘Een eigen huis, een plek onder de zon…’ (waar op zichzelf niks mis mee is).

Ik moet denken aan die strijd tussen Saul en David die waarschijnlijk de achtergrond vormt van deze psalm. Op een gegeven moment komt Saul dezelfde grot binnen als waarin David en zijn mannen zijn (1 Sam.24). Als Saul daar gaat slapen, zeggen Davids mannen: ‘Dit is je kans, dood je vijand Saul.’ Maar David zegt: ‘Ik doe het niet, want Saul is de gezalfde van de Heere en die mag ik niet doden.’

Daarmee kiest David voor een blijvende weg van vluchten en lijden. Hij is liever met God in de zorgen dan dat hij tegen Gods gebod ingaat en zogenaamd ‘geluk heeft’. Daarom bidt hij: ‘Leer mij Uw wil (welbehagen) te doen. Ook al betekent dat voor mijzelf nu nog lijden en vluchten.’

Gods wil voorop

Gods wil staat hier bij David voorop. Anders gezegd: Gods weg, Gods wet, Gods Woord staat voorop. Hij verlangt ernaar de wil van God te doen, de weg van God te gaan, het Woord van God te gehoorzamen. En daarom gaat hij bidden om de Heilige Geest. Hij bidt om Zijn leiding, zodat hij Gods wil niet alleen zal zien, maar ook zal doen, dus concreet in de praktijk zal brengen.

Zo zien we dus dat ‘mijn leven in Gods dienst besteden’ niet allereerst te maken heeft met een bijzondere roeping gaan vervullen, zoals zendeling of predikant worden. Nee, het betekent heel concreet vragen: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal, nu ik voor deze keuze sta? Spreek tot mij door Uw Woord’.

David bidt dat hij goede beslissingen zal nemen onder de leiding van de Heilige Geest. Laten wij ook bidden om die leiding bij alle keuzemomenten in ons leven. Bid als het gaat om het aangaan van een relatie. Bid als het gaat om studie- en beroepskeuze. Bid als het gaat om het kopen of huren van een huis en in welke woonplaats. Bid als het gaat om het kiezen van een passende baan. Laat Gods Woord en Geest onze leidsman zijn. Dan kunnen we zegen verwachten.

Een begaanbare weg

David bidt immers: ‘Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.’ Dat moeten we lezen tegen de achtergrond van het landschap in Israël. Daar waren de wegen soms bezaaid met stenen, waarover je zomaar kon struikelen en vallen. Als David bidt om een geëffend land, dan bidt hij om een weg die begaanbaar is. Hij bidt niet allereerst om een makkelijk pad, maar om een begaanbare weg: een weg die niet doodloopt en waarop hij niet struikelt en valt.

Het is een weg waarop de goede Herder, Jezus Christus, voorgaat en meegaat, al is het ook door een dal van diepe duisternis (Ps.23). Hij heeft die weg al lang geleden begaanbaar gemaakt door Zijn kruis en opstanding. Het is een weg waarop de goede Geest leidt, omdat Hij het goede met ons voorheeft.

Wat gaan we veilig als we met Hem gaan, als ik elke dag leef vanuit Zijn Woord en aan Zijn hand ga. Zo besteden we ons leven werkelijk in Gods dienst. Zo belijd ik Jezus als Heere, heel concreet in het leven van elke dag.

Het volgende lied, dat vaak gezongen wordt in een belijdenisdienst, vat het prachtig samen:

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga,

Zolang als U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.


Waarom nu een belijdenisnummer?

Sinds jaren is het in veel gemeenten een vast gebruik dat op zondag voor Pasen of met Pasen de dienst voor openbare geloofsbelijdenis plaatsvindt. Nu vanwege de coronamaatregelen op veel plaatsen catechisatie online of om de week in kleine groepjes werd gegeven, zullen de nieuwe lidmaten dit jaar meer verspreid over de komende maanden hun jawoord geven. De redactie heeft ervoor gekozen het belijdenisnummer toch op het gebruikelijke tijdstip uit te brengen, zodat het dit hele seizoen beschikbaar is om uit te delen aan de belijdeniscatechisanten.


Een roepstem

Sommigen zeggen dat het bijzonder is om als volwassene tot geloof te komen, maar ik ben alleen maar dankbaar. Ik ben dankbaar dat God mij heeft stilgezet toen ik de diagnose MS kreeg en ik Hem nog niet kende. Dat was Zijn roepstem naar mij.

Dankbaar ben ik voor mijn man, dat ik door hem in aanraking met God mocht komen en dat we samen deze reis mogen afleggen, dat we samen nu belijdeniscatechese mogen volgen. Tijdens deze avonden heb ik geleerd wie God echt is en wat geloven is, wat de Heilige Geest doet, waarom we dopen en wat de kerk precies is.

Ik ben zelf niet opgegroeid met Gods Woord. Ik kende het niet. Nu kijk ik uit naar de belijdenisdienst waarin ik mag belijden dat ik geloof en niet meer zonder God kan leven. Ook hoop ik daarna gedoopt te worden samen met onze drie kinderen. Wat kan je leven veranderen als God in je leven komt en je Zijn hand overal in ziet. Ik voel mezelf niet bijzonder, maar ben heel dankbaar dat God mij is blijven roepen en dat ik Zijn stem gehoord heb.

Tessa den Oudsten, Krimpen aan den IJssel

Mijn eeuwig huis staat vast

Er is bij mij het verlangen gekomen om belijdenis te doen, omdat ik Jezus heb mogen leren kennen als mijn persoonlijke Redder en Zaligmaker. In welke omstandigheden ik ook verkeer, van vreugde tot verdriet, van geestelijke tot li


Als navolger van Christus is het belangrijk om te weten wat je gelooft en hoe je met Hem leeft. Tijdens het samenkomen met broeders en zusters in het geloof, op de belijdeniscatechisatie, heb ik daarin tot nu veel geleerd wat tot geloofsversterking is geweest. De dag waarop ik samen met hen in Bleskensgraaf ons en mijn geloof belijden mag, is een van mijn meest bijzondere levensdagen om naar toe te leven.

Dick Tuijtel, Oud-Alblas

ds. P. Nobel
ds. P. Nobel