Waar bent u naar op zoek?

Verborgen macht

ds. A.J. Mensink
Door: ds. A.J. Mensink
14-05-2021

Wanneer Hij het Koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. 1 Korinthe 15:24

De verhoogde Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. De Vader heeft Hem deze macht toevertrouwd, met de opdracht om alle vijanden te onderwerpen. Eenmaal geeft Christus Zijn voltooide opdracht en macht aan de Vader terug.

In 1 Korinthe 15 schrijft Paulus door de Heilige Geest over de machtige opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Deze opstanding heeft persoonlijke betekenis voor wie van Christus is. In Zijn opstanding is de lichamelijke opstanding en toekomst van de gelovigen geborgd. Hij brak ons graf open aan de zijde van het eeuwige leven. Wie belijdend de Naam van de Zaligmaker op de lippen neemt, krijgt er de jubelkreet bij: dood, waar is uw prikkel?!

Wereldomvattend

Die persoonlijke betekenis gaat in dit hoofdstuk echter gepaard met een wereldomvattend perspectief. Bij Zijn Hemelvaart sprak de Opgestane dat de Vader Hem alle macht in hemel en op aarde had gegeven. Die macht houdt een opdracht in: al het geschapene te onderwerpen aan Zijn Vader. Zo profeteert het Oude Testament al over Hem (bijv. Psalm 2 en 110). Aan wie kon de Vader deze heerschappij beter toevertrouwen dan aan Hem? Als Koning bindt Christus de strijd aan met alles wat zich tegen Zijn Vader verheft, tegen alles wat in strijd is met de wil van Zijn Vader. Met de bedoeling om eenmaal het Koningschap aan Zijn Vader terug te geven, zodat God alles en in allen kan zijn (vs.28). De laatste vijand die het tegen Christus zal afleggen, is de dood (vs.26).

Mogelijk loopt u hier vast. Aan het verloop van de wereldgeschiedenis kun je toch nauwelijks aflezen dat de Heere vordering maakt met dat werk? Ziet u landen en volken waar de Heere zegevierend binnenrijdt? Krijgt het Koninkrijk van Zijn vrede en gerechtigheid mettertijd meer en meer gestalte? Zien we het landelijk en plaatselijk? Opvallend is dat het boek Openbaring eerlijk laat zien dat de tijden grimmiger worden en de goddelozen zich steeds krampachtiger tegen de Heere verzetten. De Heere lijkt in de loop van de eeuwen meer en meer terrein te verliezen. Zijn Koninkrijk lijkt in deze wereld meer en meer een randverschijnsel te worden, tot ondergang gedoemd.

Duidelijke scheiding

Toch is de vérgaande macht van Christus geen vergáánde macht. Onder de schijn van het tegendeel breidt Hij Zijn rijksgebied uit. Wonderlijkerwijs bindt Hij steeds meer schepselen aan Zich. De oordelen die over de aarde gaan, maken een steeds duidelijker wordende scheiding zichtbaar. Zijn gemeente blijkt onuitroeibaar te zijn – zij vermeerdert zelfs in dagen van vervolging. En de schepping houdt haar zuchten vol, als in barensnood (Rom.8:22). Zij roept door de Geest om recht en verlossing, en laat zich daarin niet tegenhouden.

Twijfelen wij bij tijden of de Heere Jezus Zijn opdracht echt wel kan voltooien, dan worden wij door de wekelijkse zondagsviering eraan herinnerd dat Hij de Eerstgeborene uit de doden is en de Overste van alle koningen op deze aarde. Hij regeert met een verborgen macht – maar zalig is hij die daar oog voor kreeg en zo volharding ontvangt! Even ónzalig is hij die zich tegen de heerschappij van Christus verzet, binnen of buiten Zijn gemeente.

Door het Woord

Er is nog een ander aspect. Toen de Heiland op de Olijfberg sprak over de Hem gegeven macht, zond Hij Zijn discipelen uit met het Woord (Matt.28:19). De Heere oefent Zijn volmacht in deze wereld uit door het Woord: het geschreven en verkondigde Woord. De kerk is geroepen om het Woord volhardend en gehoorzaam in deze wereld te verkondigen; het is immers het zwaard van de Geest.

Het Woord snelt door de wereld. Het bereikt gebieden waar het nog nooit gehoord is. Hij gaf er de belofte bij dat als het Evangelie van Zijn Koninkrijk in de gehele wereld verkondigd is, het einde zal komen (Matt.24:14). Dan heeft de Koning in de gehele schepping Zijn macht laten uitroepen, Zijn Woord dat scheiding maakt. Dan komt Hij met Zijn voltooide opdracht bij Zijn Vader terug. Wat een moment om naar uit te zien! Geeft het u hoop en verwachting bij de Woordverkondiging in de gemeente en in deze wereld?


Christus’ gemeente is onuitroeibaar

ds. A.J. Mensink
ds. A.J. Mensink