Waar bent u naar op zoek?

blog

Kerk ontvangt toerusting om Christus te verkondigen

Vervuld met de Geest

02-06-2014

Met Pinksteren zien we dat het in Gods werk om vervulling gaat. Gelijk al in de eerste verzen van Handelingen 2 valt ons dat op. Nadat de dag is vervuld, het huis is vervuld, worden allen vervuld. Wat moeten we onder dat vervuld worden verstaan?

In Handelingen 4 lezen we het opnieuw. Van Stefanus lezen we dat hij vol was van de Heilige Geest. Van Barnabas klinkt hetzelfde. En in Efeze 5:18 lezen we: ‘word vervuld met de Geest’.

Wanneer we eerst het Oude Testament erbij nemen, dan lezen we van de werkzaamheid van de Heilige Geest bij mensen die tot een speciale taak geroepen zijn. Wanneer we naar het Nieuwe Testament gaan, dan lezen we ook daar van mensen vervuld met de Heilige Geest. Johannes de Doper bijvoorbeeld is al vanaf zijn geboorte vervuld met de Heilige Geest om profeet te zijn. Elizabeth en Zacharias worden met de Heilige Geest vervuld.
Wat bij een christen af en toe kan gebeuren, is bij de Heere Jezus permanent. De Heilige Geest kwam op Hem en blijft op Hem (Joh.1:33). Het vervuld worden met de Heilige Geest komen we ook in Handelingen 2 tegen. Pinksteren is het feest van de verhoogde Christus die de beloofde Geest op Zijn kerk uitstort. Op Pinksteren is er een volheid en een overvloed van de Geest. Lukas geeft dat weer met het woord vervullen.

Sprekende kerk

Wat wil dit vervullen zeggen? In de eerste plaats moeten we denken aan ‘toegerust worden’ met de Heilige Geest. Op de achtergrond staan de woorden van de Heere Jezus uit Lukas 24:48-49 dat ze met kracht aangedaan zullen worden uit de hoogte. Dit wordt herhaald in Handelingen 1:8.
De vervulling heeft duidelijk een gevolg: ‘En begonnen te spreken met andere talen.’ Het gaat bij de vervulling om getuigen, om spreken, om verkondigen van de grote daden van God. De vervulling met de Heilige Geest maakt de discipelen tot een sprekende kerk.
Bij Lukas gaat het er bij de vervulling van de Heilige Geest om dat er kracht ontvangen wordt om te getuigen. Straks zal Petrus krachtig voor het Sanhedrin getuigen, omdat hij vervuld is met de Heilige Geest (Hand.4:8).
In datzelfde hoofdstuk lezen we dat de gemeente vervuld wordt met de Heilige Geest. Vervuld van de Heilige Geest spraken ze het Woord van God met vrijmoedigheid. De Geest rust de kerk toe om de verhoogde Christus te verkondigen. In het boek Handelingen is het hier nauw mee verbonden.

In beslag genomen

Maar we kunnen bij de vervulling met de Heilige Geest ook nog op een andere manier denken. Het vervuld zijn met de Heilige Geest heeft ook alles te maken met ‘beheerst worden door’. In Efeze 5 zet Paulus het leven vervuld door wijn tegenover het leven dat vervuld is door de Geest.
De oproep om vervuld te worden met de Heilige Geest staat hier voor een echt christelijke levenswandel. De apostel Paulus gaat uit van Pinksteren: de Heilige Geest is komen wonen in het leven van de gelovigen. Ze zijn verzegeld in Efeze met de Geest van de belofte. Op grond daarvan klinkt de oproep om steeds weer vervuld te worden met de Heilige Geest.
Bij de vervulling met de Heilige Geest gaat het erom dat de mens onder de invloed van de macht van de Heilige Geest komt (L. Floor). Het gaat erom dat heel het leven van de gelovige onder de invloed van de Heilige Geest zal zijn. Er zijn geen terreinen die Hij niet aanraakt. Heel het leven wordt door de Geest beheerst. De nieuwtestamenticus dr. L. Floor zegt terecht: ‘De vervulling met de Heilige Geest betekent dat iemand geheel door de Geest beheerst wordt, geheel door de Geest in beslag genomen is, volledig door de Geest gebruikt wordt en volledig door de Geest geleid wordt.’

Christelijke levenswandel

In Efeze 5 zien we dat vervulling alles te maken heeft met toerusting met het oog op de christelijke levenswandel. Door haar levenswandel dient de gemeente een leesbare brief te zijn. Maar Paulus leert ons ook in de Efezebrief dat niet iedereen in de gemeente vervuld is met de Heilige Geest. We kunnen de Heilige Geest tegenstaan en bedroeven, bijvoorbeeld door een zondige, slordige levenswandel of door tweeslachtigheid. Hierdoor verhinderen we dat de Geest ons beheerst. Omdat dit bedroeven werkelijkheid is, roept de apostel met klem op om vervuld te worden met de Heilige Geest.

Gebod

Zijn we als kerk, als gemeente wel gericht op deze vervulling?
De oproep uit Efeze 5 wordt een gebod voor de gelovige (J.P. Versteeg). We hebben naar die vervulling te staan. En die hebben we in Christus. Dat wil dus zeggen dat het geloof in Christus en het leven uit Christus de weg is om met de Geest vervuld te worden.
Paulus spreekt in Galaten over een ontvangen van de Geest door het geloof. De vervulling met de Heilige Geest ontvang je in de gemeenschap met Christus Jezus. Het is dan ook heel belangrijk om te zien dat de vervulling van de Heilige Geest nauw verbonden is met het gebed. Het woordje ‘en’ aan het begin van vers 1 staat er niet voor niets. Het verbindt met het voorafgaande. Het gaat om iets wat van te voren nodig is. Zoals een moeder tegen haar kinderen zegt, voordat ze aan tafel gaan: ‘Eerst je handen wassen.’

Gebed

Aan de vervulling van de Heilige Geest met Pinksteren op de vijftigste dag gaat gebed vooraf.
Christus beval de discipelen te wachten op de ontvangst van de Heilige Geest. Met het oog daarop zitten ze geen duimen te draaien. Er was een verwachtingsvol uitzien terwijl men aanhoudend en gezamenlijk bidt, pleitend op Gods beloften. ‘En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven… en zij waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken.’
God belooft en de kerk wordt geroepen om verwachtingsvol, aanhoudend, volhardend te bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Daarbij pleitend op Gods belofte. De catechismus zegt het zo mooi: ‘en dat God Zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken’.
De kerk moet en mag bidden om de Heilige Geest, om vervuld te worden met de Heilige Geest, om met Christus vervuld te worden.

Doel

We hebben gezegd dat we dan door de Geest beheerst worden, onder Zijn invloed staan.
Wat wil de Heere Jezus ermee bereiken dat we onder de heerschappij van Zijn Geest komen? Wat is het doel van de vervulling?
Allereerst dat we God leren kennen. De Geest verbindt Zich aan het Woord en leert ons het Woord van God verstaan.
Nauw hiermee verbonden brengt de Heilige Geest tot een dieper verstaan van wie God is (vgl. Ef.1:17,19). De Geest leert ons niet alleen het Woord verstaan, maar ook de God van het Woord (W. Hendriksen).
De Geest zorgt vervolgens voor vruchten in het leven. Paulus spreekt in Galaten 5 over de vrucht van de Geest. Alles wat vers 22 noemt, vormt samen de ene vrucht van de Geest (L. Floor).
De Geest leert ons ook te wandelen als echte christenen (Ef.5:15v.v.). Maakt ons ten slotte ook bekwaam om een ambt of een bepaalde taak in Gods koninkrijk te vervullen.
Uit dit alles mag blijken dat we vandaag als kerk zeer verlegen zijn om de vervulling met de Heilige Geest. Laten we daar aanhoudend om bidden, opdat Christus zal heersen in onze levens.

J. Muller

Ds. J. Muller is hervormd predikant te Zetten-Andelst en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.