Waar bent u naar op zoek?

Vol van kracht

ds. H.J. van der Veen
Door: ds. H.J. van der Veen
02-03-2023

De uitdrukking ‘stem van God’ staat slechts twee keer in de Bijbel. Dat betekent echter niet dat God weinig zegt; we lezen in de Bijbel vaak over God Die spreekt. Gods Woord laat er geen misverstand over bestaan dat God een sprekende God is.

De uitdrukking ‘stem van God’ staat in het Oude Testament in Deuteronomium 4:33. Mozes zegt vol verwondering tegen het volk Israël: ‘Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals ú gehoord hebt, en daarbij het leven behouden?’ Bij de berg Horeb heeft de God van Israël Zijn stem duidelijk laten klinken.

In het Nieuwe Testament komen we deze uitdrukking tegen in Handelingen 12:22. Op zekere dag zit Herodes op de rechterstoel en houdt hij een toespraak. Het volk roept uit: ‘Een stem van God en niet van een mens!’ Deze uitdrukking heeft hier betrekking op koning Herodes, die door het volk als god vereerd wordt.

‘En God zei’

Dat de uitdrukking ‘stem van God’ slechts twee keer in de Bijbel voorkomt, betekent niet dat God heel weinig zegt. Integendeel! Wie de Bijbel leest, ontdekt dat er duizend en één keer staat: ‘En God zei.’ De eerste keer dat we in de Bijbel Gods stem vernemen, is in Genesis 1:3: ‘En God zei: ‘Laat er licht zijn! En er was licht.’ De laatste keer dat we Gods stem horen, is in Openbaring 22:17: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.’ De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat God een sprekende God is.

Twee sprekende gebeurtenissen

Het volk Israël staat op het punt om de Jordaan over te steken en het beloofde land Kanaän binnen te gaan. Bij de grensovergang herinnert Mozes het volk Israël allereerst aan de wetgeving op de berg Horeb: ‘En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur; het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem.’ (Deut.4:12) Vervolgens wijst Mozes het volk Israël op de uittocht uit Egypte. Vol verwondering roept Mozes uit: ‘Of heeft God ooit getracht om voor Zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen, met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de Heere, uw God, dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft?’ (Deut.4:34) Zowel de uittocht uit Egypte als de wetgeving op de berg Horeb zijn indrukwekkende gebeurtenissen waaruit blijkt dat God een sprekende God is.

Vol kracht

1. We horen de stem van God in de schepping. Psalm 29 geeft ons daar een helder voorbeeld van: ‘De stem van de Heere is vol kracht. De stem van de Heere hakt vurige vlammen uit de wolken. De stem van de Heere doet de woestijn beven. De stem van de Heere doet de hinden jongen werpen en ontschorst de wouden; maar in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer!’ (Ps.29:4-9) 2. We horen de stem van God in de geschiedenis. Zoals Mozes twee sprekende momenten in de geschiedenis van het volk Israël aanwijst, zo mogen we eveneens letten op Gods roepstem in de geschiedenis van ons land en volk. We mogen onszelf voortdurend de vraag te stellen: ‘Wat wil de Heere vandaag tegen ons zeggen?’ Terwijl we dat doen, bidden we om de verlichting met Gods Geest, zodat we Gods stem verstaan.

3. We horen de stem van God in ons persoonlijke leven. Ik moet denken aan Samuël. Terwijl hij op bed ligt, roept de Heere hem. Aangezien hij de stem van God nog niet herkende, gaat hij aan Eli om raad vragen. Eli geeft hem dit advies: ‘Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, Heere, want Uw dienaar luistert.’ (1 Sam.3:9) En zo kan het gebeuren dat ook wij de stem van de Heere in ons hart horen.

4. We horen de stem van God in de Bijbel. De Bijbel is immers het schriftgeworden Woord van God. Alles wat God bij monde van Zijn profeten en apostelen heeft gezegd, staat zwart op wit in de Bijbel. Het is voor ons van levensbelang om de Bijbel grondig te bestuderen. ‘Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft!’ (Ps.85:3 ber.)

Door Woord en Geest

Nadat de Heere Jezus door Johannes is gedoopt, daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer: ‘En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ (Mark.9:7) Wie de stem van God wil horen, moet aandachtig luisteren naar de Heere Jezus. Hij spoort ons daartoe aan: ‘Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.’ (Joh.10:14 en 27) Behalve naar de stem van de Heere Jezus is het ook goed om naar de stem van de Heilige Geest te luisteren. De Heere Jezus zegt vlak voor Zijn hemelvaart tegen Zijn discipelen: ‘Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.’ (Joh.16:12-13)

Erkennen

Waarom spreekt God ons aan? Mozes beantwoordt deze vraag als volgt: ‘Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de Heere God is, niemand anders dan Hij alleen!’ (Deut.4:35) God verheft Zijn stem niet alleen om ons ervan te overtuigen dat Hij ons liefheeft en ons behoud op het oog heeft, maar eveneens opdat wij Hem zouden erkennen als de enige waarachtige God! Laten we eerlijk zijn: Wie anders is er in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken? Wie anders heeft de dood overwonnen en het leven verworven? En Wie anders belooft ons een toekomst vol van hoop? Is het niet de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die door genade ook onze God en Vader wil zijn? Hij is het waard om door ons gediend en geprezen te worden.

Heilig leven

Wat verwacht God nu van ons? Het antwoord van Mozes op deze vraag luidt: ‘Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de Heere God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders! En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de Heere, uw God, u geeft, alle dagen.’ (Deut.4:39-40)

God vraagt van ons gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Hij spoort ons aan, opdat wij op de smalle weg ten leven wandelen. Hij moedigt ons aan, opdat wij heilig leven met een heilige God.

Zo Gij Zijn stem dan heden hoort,

Gelooft Zijn heil en troostrijk woord

Verhardt u niet maar laat u leiden.

(Psalm 95:4 ber.)


Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals ú gehoord hebt, en daarbij het leven behouden?

Deuteronomium 4:33

ds. H.J. van der Veen
ds. H.J. van der Veen