Waar bent u naar op zoek?

Voor elke leeftijd een HSV

Meta van der Wind
Door: Meta van der Wind
28-01-2021

Na de presentatie van de Herziene Statenvertaling in december 2010 verschenen onder verantwoordelijkheid van het bestuur nog vier andere edities: een jongerenbijbel, studiebijbel, kinderbijbel en een gespreksbijbel. Wat onderscheidt al deze varianten en voor wie zijn ze bedoeld?

Doel: het Woord van God op een betrouwbare manier toegankelijk maken, zodat de Statenvertaling – als meest betrouwbare weergave van de grondtekst – bruikbaar blijft in onze tijd. De nieuwe uitgave was nodig, omdat de Statenvertaling van 1637 steeds verder af komt te staan van het hedendaagse Nederlands. De HSV wil de verstaanskloof overbruggen en onnodige barrières voor het begrijpen van de bijbeltekst wegnemen.

Inhoud: de HSV bevat de complete tekst van het Oude en Nieuwe Testament. De HSV wil dicht bij de grondtaal blijven en tegelijkertijd begrijpelijk zijn voor jong en oud. Er is zo consistent mogelijk vertaald. Dat wil zeggen: een Hebreeuws of Grieks woord is steeds met hetzelfde Nederlandse woord vertaald als het zinsverband dat toelaat.

Woorden die we tegenwoordig niet meer gebruiken (bijvoorbeeld: berderen) of die een andere betekenis hebben gekregen (bijvoorbeeld: verschonen of gieren) zijn vervangen door hedendaagse woorden.

De Herziene Statenvertaling sluit nauw aan bij de brontekst, terwijl bij het herzien wel rekening is gehouden met de toegenomen kennis van de grondtalen en van cultuur en archeologie uit de tijd van de Bijbel. Wanneer toch niet helemaal letterlijk is vertaald, staat er tekst cursief of is de keuze verantwoord in een voetnoot. Poëzie en proza zijn op een verschillende manier afgedrukt zodat het onderscheid, net als in de grondtekst, duidelijk herkenbaar is.

Vertaalkoppels en resonansgroepen hebben van 2002 tot 2010 aan de HSV gewerkt. In 2016 verscheen een aangevulde editie waarin reacties van lezers zijn verwerkt. Zowel in de tekst als de voetnoten zijn toen veranderingen doorgevoerd.

Ds. W.J. Westland, voorzitter van het HSV-bestuur, spreekt ter gelegenheid van het tienjarig jubileum op de eigen website (www. herzienestatenvertaling.nl) zijn dankbaarheid uit voor de HSV. ‘God blijft Dezelfde, maar taal verandert. Dus wat waren we blij toen het oude monument van de Statenvertaling een nieuwe kleur kreeg, een nieuw outfit, zou je kunnen zeggen. Want het zijn tenslotte de Schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid.’

Doel: de bijbeltekst toegankelijk maken voor een nieuwe generatie en jongeren stimuleren de Bijbel te lezen, overdenken en begrijpen en bevorderen dat ze het Evangelie geloven.

Inhoud: de Jongerenbijbel bevat de complete bijbeltekst van de HSV met daarbij enkele honderden stukjes uitleg, kleurenfoto’s, landkaartjes, plattegronden, illustraties en levensbeschrijvingen van bijbelse personen. In kaders met verwerking wordt uitgelegd wat een bijbelgedeelte betekent voor de tijd waarin jongelui nu leven. Ook zijn er blokjes die een link leggen met de Heidelbergse Catechismus. De rubriek ‘Leefwereld’ behandelt vanuit de Bijbel onderwerpen die jongeren raken. Denk aan: beroepskeuze, vrije tijd, muziek, seksualiteit, zorg voor het milieu.

Elk bijbelboek begint met achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de auteur en de tijd, een indeling van het bijbelboek, een leeshulp, sleutelteksten en thema’s voor en over jongeren. Bij ieder bijbelboek wordt een kernthema uitgewerkt, bijvoorbeeld Gods leiding in je leven, de wederkomst of lijden om Christus’ wil. Achterin staat een lijst sleutelwoorden met uitleg en de complete Heidelbergse Catechismus.

Marja van der Wind uit Rotterdam (20) is blij met de Jongerenbijbel, ‘omdat deze bijbel duidelijke uitleg en achtergrondinformatie bij de bijbelverzen geeft. Ik gebruik hem vooral als ik een heel bijbelboek wil bestuderen, omdat de lijnen worden geschetst die door het hele bijbelboek heen lopen en je bijvoorbeeld een profeet echt als mens kunt leren kennen door de persoonsbeschrijving.’

Doel: door een compact hulpmiddel in de omgang met de Heilige Schrift het begrip van de bijbelse boodschap vergroten, zodat de kennis daarvan groeit en de lezer wordt gesterkt in het geloof.

Inhoud: de Studiebijbel bevat de complete tekst van de Herziene Statenvertaling, aangevuld met uitleg, historische achtergronden, landkaartjes, afbeeldingen en artikelen. Aan het begin van elk bijbelboek staat een overzicht van de opbouw en strekking van het bijbelboek. Het notenapparaat onder de bijbeltekst geeft achtergrondinformatie, legt uit waarom iets er staat, benoemt verschillen van inzicht tussen bijbeluitleggers, trekt lijnen naar andere bijbelgedeelten en maakt melding van archeologische vondsten.

Het gaat in grote lijnen om een vertaling van de Amerikaanse ESV Study Bible. Aantekeningen bij de bijbeltekst zijn inhoudelijk wel op één lijn gebracht met de Herziene Statenvertaling. De artikelen met achtergrondinformatie of over actuele onderwerpen achterin zijn toegespitst op de Nederlandse situatie. Prof. dr. M.J. Paul en prof. dr. T.M. Hofman voerden de redactie.

Een goudmijn noemt Marcel Vroegop de Studiebijbel op het YouTubekanaal van Geloofstoerusting. ‘Ik ben er echt fan van. Misschien heb je bijvoorbeeld niet altijd alle koningen of profeten op een rij. Wat de Studiebijbel voor je doet, is dat zij het voor jou op een rij zetten. Dat je even helder hebt, wanneer leefde nu ongeveer welke profeet en welke koning?’

Doel: zorgen dat kinderen vertrouwd raken met de Bijbel en de HSV voor hen toegankelijk maken.

Inhoud: de 150 verhalen in de Kinderbijbel zijn geschreven door Liesbeth van Binsbergen, Roland Kalkman en Willemijn de Weerd. Ze liggen dicht bij de Herziene Statenvertaling en volgen de lijn van de geschiedenis.

Ook minder bekende of ernstige bijbelse gebeurtenissen kregen een plek. Alle verhalen zijn voorzien van fraaie, gedetailleerde illustraties van Marjolein Hund. Hoofdredacteur Nieske Selles-ten Brinke zorgde voor aparte kaders met uitleg van kernwoorden, bijvoorbeeld schepping, offeren, volharding, eeuwigheid, bekering, sabbat en opstanding; iets wat je in andere kinderbijbels weinig tegenkomt.

Bij ieder verhaal staat ook een tekst uit de Herziene Statenvertaling, die kinderen uit hun hoofd kunnen leren. Aan het einde van elk hoofdstuk volgen drie gespreksvragen: een kennisvraag, een persoonlijke vraag en een getuigende vraag.

Over haar motivatie vertelde Nieske Selles eerder in een interview: ‘Ik heb het verlangen het Woord van God zo dicht mogelijk en zo eerlijk mogelijk bij het kinderhart brengen.’

Doel: kinderen vertrouwd maken met de Bijbel en ouders handvatten bieden om erover in gesprek te gaan.

Inhoud: de Gespreksbijbel bevat de volledige bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling. In de tekst zijn extra tussenkopjes geplaatst om de inhoud toegankelijker te maken. Elk hoofdstuk heeft drie tekstkaders. In okergele vakken, voorafgaand aan ieder hoofdstuk, staat een leesprikkel. Dit is een vraag die kinderen aanmoedigt om de tekst goed te lezen en die wil helpen om betrokken en gericht te luisteren. Blauwe blokken geven uitleg. Rode tekst is bedoeld om dieper na te denken en in gesprek te gaan over de kern van het bijbelgedeelte.

Belangrijke sleutelwoorden, kernwoorden worden uitgelegd, steeds met verwijzing naar twee bijbelteksten – een uit het Oude en een uit het Nieuwe Testament. De tekst is voorzien van allerlei kleurenillustraties en -foto’s. Achter in de Gespreksbijbel staan opdrachtjes om als gezin of op een bijbelclub samen te doen.

Ongeveer per zeven hoofdstukken is er een speelse verwerking. Soms is dat een zoekopdracht, dan weer een spel of iets om te knutselen of tekenen. Lezers kunnen ervoor kiezen een van de vier leeslijnen te volgen. Die zijn uitgezet om grote lijnen in de Bijbel te begrijpen (heilshistorische verhalen, poëzie, profetie en apocalyptiek).

Bij de verschijning van deze uitgave zei hoofdredacteur ds. E. van den Noort: ‘De meerwaarde van deze uitgave is dat de hele Bijbel aan bod komt. Met het gebruik van de Gespreksbijbel willen we graag bereiken dat kinderen vertrouwd raken met de tekst van de Bijbel zodat ze de grote daden van God leren zien.’


Herziene Statenvertaling

Presentatie: 2010 in Dordrecht.

Voor: iedereen, in het bijzonder voor de brede gereformeerde gezindte.


Jongerenbijbel

Presentatie: 2013 in Nijkerk.

Voor: jongeren 12+


Studiebijbel

Presentatie: 2014 in Apeldoorn.

Voor: gemeenteleden die behoefte hebben aan uitleg van de Bijbel en toerusting.


Kinderbijbel

Presentatie: 2018 in Doorn. Voor: kinderen van 4 tot 8 jaar.


Gespreksbijbel

Presentatie: 2018 in Doorn. Voor: gezinnen met kinderen van 8 tot 12 jaar.


Meta van der Wind
is eindredacteur van De Waarheidsvriend.

Meta van der Wind
Meta van der Wind