Waar bent u naar op zoek?

Vreemdelingschap vraagt om een ander leefpatroon

20-09-2016

Het woord ‘rentmeesterschap’ duikt niet pas in de milieudiscussie op. Het is reeds door Calvijn gebruikt, met een aanhaling uit Lukas 16:5, constateert dr. J.D.Th. Wassenaar.

In zijn visie weet dr. H.W. de Knijff zich schatplichtig aan Calvijn en het puritanisme. In zijn boek Tussen woning en woestijn gaat hij uitvoerig in op Calvijns gebruik van de onderscheiding tussen uti (gebruiken) en frui (genieten).

Met betrekking tot het puritanisme vraagt De Knijff zich af of die beweging, die zelfexpansie als hoogste goed afwees, niet een menselijker en realistischer opvatting van de bewoning van de aarde had dan de twintigste eeuw.

Auto

Dr. De Knijff is degene die het begrip ‘vreemdelingschap’ in het kader van een christelijke milieu-ethiek geïntroduceerd heeft. Hij laat het niet bij theoretische overwegingen. Hij komt ook met uitwerkingen voor de praktijk door enkele actuele milieuproblemen te bespreken: de auto, het vliegtuig, de vakantie, het afval, het voedsel, de gebruiksgoederen, het papier en het energiegebruik.

Hij noemt dr. B. Goudzwaard en dr. H.M. de Lange als economen met wie hij zich verwant voelt. Zijns inziens beogen hun voorstellen geen utopie. Het is niet hun bedoeling om de economische orde revolutionair te wijzigen. Veeleer gaat het om een geleidelijke maar wel fundamentele verandering.

Men krijgt de indruk dat hun voorstellen tot verandering van het leefpatroon bij de ‘officiële’ economen ‘geen poot aan de grond krijgen’, aldus De Knijff. Toch staan beide schrijvers niet alleen, ze hebben tal van medestanders. Hoe dat ook zij: de auteur geeft in ieder geval zelf op concrete wijze invulling aan de ethiek van distantie (maat houden) die op goede, bijbelse gronden met vreemdelingschap verbonden kan worden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 23 september 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)