Waar bent u naar op zoek?

Wat de Heilige Geest doet

Geloofsleer
21-04-2021

Zonder lucht in je fietsbanden, kom je niet ver. Zonder de Heilige Geest – in de Bijbel wordt Hij met wind, adem en lucht vergeleken − verdort de schepping, verkilt de liefde in de gemeente en dooft het geloof in het christenleven langzaam uit. Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

Drie werkvelden

Om meer oog te krijgen voor de Persoon en het werk van de Heilige Geest, kijken we naar drie van Zijn werkterreinen. Het werk van de Heilige Geest is breed en diep. Hij doet meer dan zondaren brengen tot de Heiland. Wanneer we hier oog voor hebben, voorkomen we een eenzijdige visie op het werk van de Geest. De Heilige Geest werkt ten eerste in de schepping.

1. De Geest en de schepping

‘Ik geloof in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt’, laat de geloofsbelijdenis van Nicea ons nazeggen. Bij de schepping is meteen zichtbaar dat de Geest inderdaad levend maakt; Hij is er actief bij betrokken. De Geest zweefde boven de woeste en lege wateren. Anders vertaald: Hij broedde op het water en bracht het tot leven. ‘Door Gods Geest is de aarde geschapen en het gelaat van de aardbodem vernieuwd,’ staat in Psalm 104. De Heilige Geest brengt orde en geeft leven. God heeft de schepping niet aan haar lot overgelaten. Hij onderhoudt en vernieuwt de levenloze natuur, de planten, de dieren en de mens door Zijn Geest. Zo is Hij actief en creatief betrokken op en verbonden met Zijn schepping. Zo vertelt de natuur om ons heen iets van Gods eer (Ps.19:2).

Cultuur

De Heilige Geest is ook in de samenleving en de cultuur werkzaam. Hij werkt waar mensen zijn en mensen leven. Hij geeft wijsheid en inzicht aan mensen. Hij geeft talent om te musiceren, te dichten, te beeldhouwen en te schilderen. In de Bijbel lezen we dat bij de bouw van de tabernakel de HEERE Bezaleël met de Geest vervult en hem inzicht, wijsheid, kennis en vakmanschap geeft om de tabernakel mooi in te richten en aan te kleden. Wie dit soort kunstzinnige talenten van de Heilige Geest heeft ontvangen, mag God daarvoor danken en vragen om de leiding van de Heilige Geest, zodat hij dat talent tot eer van God kan gebruiken. Toch moeten we hier ook kritisch zijn. Naast of tegenover de Heilige Geest werkt een scala aan andere krachten en machten. De gaven en talenten die de Geest geeft, zetten wij mensen, onder invloed van deze machten, dikwijls niet in zoals de Heilige Geest ze bedoelt. Niet iedere kunstzinnige expressie is tot eer van God.