Waar bent u naar op zoek?

Dr. W. Dekker verrast met actueel en inhoudsrijk boek over bekering

Weg van egocentrisme

Dr. J. Hoek
Door: Dr. J. Hoek
Boekbespreking
Prediking
Geloofsleer
25-04-2023

Van jongs af aan heeft dr. W. Dekker in het gereformeerd-piëtistische milieu waarin hij opgroeide, meegekregen dat er tussen wieg en graf iets met de mens moet gebeuren wil het goed zijn voor de eeuwigheid. Wedergeboorte, bekering is noodzakelijk en onmisbaar.

Het is fascinerend en problematisch tegelijk dat we vandaag in de kerk zo weinig meer horen over deze noodzaak. Bekering is immers geen eigenaardigheid van een beperkte groep behoudende christenen, maar een rode draad die door beide delen van de Bijbel heen loopt.

Ds. Dekker, die tot zijn emeritaat in 2015 hoofd van de afdeling vorming en toerusting van de IZB was, verrast ons met een actueel en inhoudsrijk boek over bekering.

 

Bevestigende prediking

De Schrift maakt op allerlei manieren duidelijk dat we het heil in Christus niet automatisch en niet zonder fundamentele verandering bereiken. In dit boek wordt die roep tot bekering eigentijds vertaald als een confrontatie van de wereld (inclusief de kerkmensen) met de realiteit van het dolgedraaide ego-denken. Een roep tot radicale omkeer, weg van de ik-gerichtheid.

Deze oproep tot bekering ontbreekt in veel prediking, terwijl de verkondiging van Jezus Zelf er juist door gekenmerkt werd. Het gaat in deze prediking dan meer om de zin van het bestaan dan over de schuld van de mens. Meer om comfort dan om challenge, dus meer om bevestiging dan om bekering. Het geluk van de mens wordt centraal gesteld in plaats van zijn roeping om tot Gods eer en tot heil van de naaste te leven. God wordt steeds weer afgeschilderd als ‘Eén die mateloos veel van ons houdt’ en ons voortdurend op het hart bindt: ‘Je mag er zijn.’ Deze boodschap komt echter in de lucht te hangen wanneer Hij niet meer wordt gepredikt als onze Schepper, Koning en Rechter, Die ons ter verantwoording roept: Mens, waar ben je en waar is je broeder? (Gen.3,4).

 

Innerlijke roerselen

Het eerste hoofdstuk van het boek is gewijd aan een bezinning op het bijbelse spreken over bekering. Hier wordt de koers voor de volgende hoofdstukken bepaald. Bekering betekent dat er vanbinnen bij de mens een knop omgaat en dat dit vervolgens tot uiting komt in het concrete leven van iedere dag. Het gaat telkens om het dubbelgebod van de liefde. Dekker laat zien hoe in de Schrift dit ene thema in allerlei verschillende toonaarden terugkeert.

Bij Calvijn en in de gereformeerde traditie horen we de weerklank hiervan. De hervormer van Genève versmalt de bekering niet tot een innerlijke, geestelijke zaak, maar…

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van vrijdag 28 april 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. J. Hoek
Dr. J. Hoek

uit Veenendaal is emeritus hoogleraar Gereformeerde spiritualiteit.