Waar bent u naar op zoek?

Woorden waarmee een werkelijkheid van wie de Heere is, wordt uitgedrukt, zoals goede Herder, vaste Rots en Toevlucht.

11-02-2021

Op zondag 31 januari nam ds. D. Verkuil na dertien jaar afscheid van de hervormde gemeente Zijderveld. Hij las het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17 en koos als kern de woorden ‘Uw Naam’ uit de verzen 6, 11 en 26. Hij benadrukte dat ‘Zijn Naam ons samenbindt’ en dat ‘Hij Zijn Naam waarmaakt’.

‘Door die woorden te noteren in een dagboek sla je ze ook makkelijker op in je hart’.

Ds. Verkuil werd toegesproken door ds. G. van Meijeren, namens de classis Zuid-Holland Zuid. Hij zei respect te hebben voor het feit dat gemeente én predikant de liefde hadden kunnen opbrengen het goede voor elkaar te blijven zoeken. Hij bad de predikant en de gemeente ‘de hoop toe die nodig is om een nieuwe weg in te

Consulent ds. E. van der Poel uit Schoonrewoerd sprak ds. Verkuil en diens gezin namens de werkgemeenschap Gorinchem toe. Hij gaf aan dat het afscheid bij gemeente, predikant en gezin diepe sporen had getrokken. Zijn advies was: ‘Blijf aan elkaar en aan God verbonden.’

Ouderling B. de Jong richtte zich na de afscheidspreek van ds. Verkuil tot de predikant en zijn gezin. Hij bedankte hen namens kerkenraad en gemeente voor alle goede woorden, pastorale gesprekken en geleide bijeenkomsten in de afgelopen dertien jaar. ‘Rijk dat u altijd de Verlosser mocht verkondigen.’

Hij citeerde het gedeelte uit Markus 4 waarin Jezus bidt, terwijl de storm opsteekt, een hoofdstuk dat tijdens een van de laatste kerkenraadsvergaderingen was gelezen.

Ouderling De Jong zag het als een bemoediging in deze stormachtige tijd, voor zowel predikant als gemeente.

De aanwezige kerkenraadsleden zongen de dominee en zijn gezin Psalm 121:1 en 4 toe. Daarna kregen ds. Verkuil en zijn vrouw enkele cadeaus namens de gemeente overhandigd.

Ds. Verkuil en de kerkenraad namen op vrijwillige basis afscheid van elkaar door gebruik te maken van een nieuwe kerkordelijke regeling (ordinantie 3-26-3) van de Protestantse Kerk.