Waar bent u naar op zoek?

Zeven dagen stille tijd

10-12-2012

Het is bijna Kerst. Wie komen er op bezoek? Wat zal er op tafel staan? Voor je het weet, zit je in de kerststress. Vanwege bijzaken. Laten we liever van tevoren bewust stilstaan bij de geboorte van Jezus, onze Weg tot het heil.

Ds. A.L. van Zwet geeft deze week zeven dagen invulling aan de stille tijd, dat met het oog op het aanstaande kerstfeest.

Woensdag 19 december | Enkeling in de massa

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. (…) (Matt.1:18a)

Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, (…)  (Matt.1:19a)

Lezen: Mattheüs 1:18-25

Over enkele dagen hopen we het kerstevangelie te horen. De bekende woorden zullen klinken: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging dat de hele wereld beschreven zou worden.

De hele wereld was de wereld die onder gezag stond van het Romeinse Rijk. Een geweldige mensenmassa onder leiding van één rijk en één leider. Eén bevel was genoeg om een grote volksbeweging op gang te brengen. Het leven van mensen moest in kaart worden gebracht en… onder controle.

Enerzijds lijkt het menselijk: weten wie je bent en waar je vandaan komt. Maar het is onmenselijk: je wordt geteld en bent niet meer dan een nummer in de massa. Het gaat immers niet om de mens, maar om de glorie van de mens die god wil zijn.

Deze mens rekent echter niet met de levende God die het tot Zijn eer rekent om met kleine, zondige mensen om te gaan. Hij let op enkelingen. Ze worden ons in deze adventstijd in het bijzonder genoemd. Maria, Jozef, Zacharias, Elizabeth, Simeon en Anna. Namen die voor de keizer van Rome onbekend waren. Voor God in de hemel echter niet. God gaat met ieder van hen een eigen weg. Ook met Jozef.

Hij lijkt iemand van het tweede plan, een mens in de schaduw van anderen. God zet zijn leven in het licht van David en Zijn grote nakomeling, Jezus Christus. Hij leidt Jozef naar het grote geheim van Zijn verlossend handelen. Dat geeft hoop aan mensen die in de schaduw leven. In de schaduw van anderen. In de schaduw van de dood.

De massa gaat de kerstdagen tegemoet. Zullen wij ons laten meenemen in de heilsgeschiedenis van God in Christus? Daarbij gaat het niet om tellen, maar om zalig maken. Heel persoonlijk.

In de schaduw van de kribbe en het kruis zing ik:

Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,

werd G’in stro en in doeken gelegd.

Daarmee ontstijgen we de massa en ontdekken we dat niemand in de hemel noch op de aarde ons liever heeft dan Jezus Christus.

Wat deed uit ’s hemels zalen,
o Heer der heerlijkhe’en,
op aard’ U nederdalen?
Uw grote liefd’ alleen,
uw eindeloos erbarmen
met onze grote nood,
dat als met reddend’ armen
ons zegenend omsloot!