Waar bent u naar op zoek?

Zingend instemmen met het Woord

19-04-2016

‘Weerklank’ wil verantwoorde liederen voor de eredienst aanreiken vertelt ds. A. Schroten, initiatiefnemer van de liedbundel.

Al enkele jaren merkte de predikant dat er in gemeentes vraag is naar goede kerkliederen. ‘In veel kerkenraden heeft er de laatste jaren bezinning plaatsgehad op het zingen in de eredienst en neemt men nu meer ruimte voor vrije liederen. Daardoor raakte men verlegen om verantwoorde liederen.’

Met Weerklank, dat naast alle psalmen in een nieuwere berijming ook 618 liederen bevat, wil hij in die behoefte voorzien.

Een ander belangrijk motief was de versnippering die ds. Schroten signaleerde. ‘De ene gemeente kiest voor Op Toonhoogte, een andere gebruikt het Liedboek voor de kerken uit 1973 of men maakt eigen selectielijsten. Daaruit blijkt het gemis van een gedeelde bron. Ik merkte dat er behoefte was aan een compilatie van kerkliederen die voor onze gereformeerde eredienst geschikt zijn. We hopen met de nu verschenen bundel weer wat eenheid terug te geven.’

Vertrouwd

Het verschijnen van Weerklank heeft iets paradoxaals, zegt de predikant uit Leerdam. ‘Sommigen vinden het vergaand om er in de eredienst uit te zingen. Tegelijk zit er juist iets behoudends in, want we willen de gemeente bewaren bij het goede kerklied. Je probeert de gemeentezang binnen bepaalde kwaliteitsgrenzen te houden.’

Angst dat met het in gebruik nemen van Weerklank ook de liturgie verandert, is onterecht, aldus ds. Schroten. ‘We beogen juist bij de vertrouwde eredienst te blijven, zodat je een lied kunt zingen zoals je gewoon was een psalm te zingen. Op die bekende manier bezingen we nu ook het nieuwtestamentische heil.’

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 15 april 2016.