Waar bent u naar op zoek?

Geref. Bond belegt regionale studiedag over Omgaan met het lijden – leven in gebrokenheid in t Harde

Op D.V. woensdag 11 oktober belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in kerkelijk centrum Elim, Eperweg 35, 't Harde een regionale studiedag over “Omgaan met het lijden – leven in gebrokenheid”. Na ontvangst met koffie/thee vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt.

Na de opening door drs. P.J. Vergunst zal ds. G.H. Vlijm, hervormd predikant uit Wezep zijn lezing houden getiteld  “Omgaan met gebrokenheid”

In de lezing hopen we stil te staan bij de gebrokenheid van het leven. Of dat nu ziekte, dementie, een handicap of een sociale beperking is, maar ook rouw. In onze tijd is daar steeds minder ruimte voor, want alles moet er zo goed en mooi mogelijk uit zien en anders wordt er wel gebruik gemaakt van fotoshop, waardoor oneffenheden verdoezeld worden. Echter, de werkelijkheid is anders.

We zullen stilstaan bij diverse vormen van gebrokenheid. Eerst hoe er tegenwoordig tegen gebrokenheid wordt aangekeken, daarna een aantal praktijkvoorbeelden uit het gemeenteleven. Vervolgens kijken we wat de Heere in de wetten van Mozes heeft laten opschrijven over omgang met gebrokenheid, in tegenstelling tot hoe de heidense volkeren rondom Israël met ‘gebrokenen’ omgingen. Vervolgens willen we ingaan op de worsteling die er kan zijn met de gebrokenheid. De worsteling die we ook bij bijv. Job tegenkomen. We boren verder naar de vraag of er een verband is tussen zonde en de persoonlijke gebrokenheid. Door dit alles heen zal het gaan over hoe de Heere Jezus omgaat met mensen die met gebrokenheid geconfronteerd worden. We besluiten met een aantal aanbevelingen.

Vervolgens worden er twee workshopronden gehouden, waarin vier workshops aangeboden worden.

Webshop 1:- Ik rouw …. maar je bent er nog …. De grauwe rouw van zgn. “levend verlies”, o.l.v.  mevr. drs. M.A. Buitink-Heijblom, oudtestamentica en schrijfster.

Wat is het verdrietig en pijnlijk als er amper of geen echt contact meer mogelijk is met je geliefde naaste, bijv. vanwege Alzheimer of ernstige psychiatrische problematiek, of omdat de band met je (klein-)kind doorgesneden is. Hij/zij is er nog, maar toch … onbereikbaar voor jou … en daarom raak je in rouw. Helaas wordt dit door velen niet als zodanig (h)erkend. Je krijgt te maken met onbegrip en eenzaamheid omdat velen geen oog hebben voor de impact van “levend verlies”. Hoe ga je om met “levend verlies” als je er zelf mee te maken hebt? Hoe kun je als betrokken omstander iemand met “levend verlies” bijstaan? Waar doe je goed aan? In de workshop zullen bovengenoemde  aandachtspunten centraal staan. Er zal onder andere geput worden uit het werk van Manu Keirse. Het geheel zal doorweven zijn met Bijbels-pastorale lijnen.

Webshop 2:-Lijden aan de kerk en gemeente, o.l.v. Ds J.Belder, emeritus predikant en schrijver

Je kunt een vervreemdingsproces doormaken in de kerk en in je eigen gemeente. Je lijdt aan de secularisatie van de samenleving. Aan de verwereldlijking, verstarring of vervlakking van kerkdienst en gemeenteleven.  Aan de dictatuur van mensen in de flanken van de gemeente, aan de vlucht in activisme en liturgie, of aan hardnekkig traditionalisme en conservatisme. Je lijdt aan de gemeente vanwege de afhakers onder jong en oud en om teruglopend kerkbezoek. Je lijdt aan de gebroken gestalte van de kerk, haar ontrouw aan de belijdenis, aan ambtelijke vergaderingen die niet gestempeld zijn door de vreze des Heeren. Wie werkelijk lijdt aan secularisatie van volk, kerk en gemeente, lijdt ook aan de eigen geestelijke armoede. Heffen we alleen maar een klaagzang aan? Gaat de kerk niet door lijden tot heerlijkheid? Wat bewaart ons voor totale moedeloosheid …?

Webshop 3:- Omgaan met ziekte, zin en doel van het menselijk leven, o.l.v. Bart van den Brink, psychiater bij GGz Centraal en promovendus bij het Kennisinstituut christelijke ggz / VU Amsterdam.

Nederland zit midden in een serie veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Bij elkaar genomen zullen deze veranderingen leiden tot een toegenomen zorgvraag, maar tegelijkertijd ook tot minder mogelijkheden om dit op te vangen. De grenzen van de zorg zoals we die afgelopen decennia genoten hebben, komen in zicht. Niet alleen praktische vragen in het organiseren van zorg, maar ook vragen over het omgaan met ziekte en over zin en doel van het menselijk leven zijn daarmee toenemend actueel.

In het ontstaan van ziekte en omgaan met ziekte zijn veel verschillende aspecten betrokken. In elk van deze aspecten geeft het christelijk geloof een richting en heeft de christelijke traditie nagedacht. Sommige aspecten hebben we nog scherp, andere zijn uit beeld geraakt. Deze aspecten worden in deze workshop toegelicht, uitgewerkt en voorzien van voorbeelden.

We richten ons vervolgens op het antwoord de kerk kan en wil geven op de vragen waar onze samenleving voor staat in de komende jaren. We gaan in gesprek over wat dit betekent voor de kerk vandaag de dag. Welke thema’s hebben aandacht nodig in prediking, pastoraat, diaconaat en de christelijke gemeente in haar geheel?

Webshop 4: -Hoop (houden) in gebrokenheid, o.l.v. Diana de Mots-Poortvliet, Kerkelijk Opbouwwerker

Gebrokenheid betekent dat iets niet meer compleet en heel is.

Na de zondeval is deze wereld niet meer heel, niet meer volmaakt. Alle mensen hebben daarom te maken met gebrokenheid in hun leven, denk aan eenzaamheid, verlies, afwijzing, teleurstelling en ziekte. Dit brengt pijn en verdriet met zich mee.

Tijdens deze workshop kijken we naar het lijden en sterven van Jezus. Wat betekent Zijn sterven en opstanding voor ons? Met elkaar denken wij  na wat de Bijbel zegt over hoop.

Hoe kunnen we een hoopvol leven leiden ondanks de gebrokenheid?  Hoe houd je zelf hoop in deze gebroken, onvolmaakte wereld? Hoe kan God ons gebruiken om anderen te helpen?

Centraal in deze workshop staat de tekst van Paulus uit de brief aan de Korinthiers: Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops in krijgen de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden.

Graag ontmoeten we u/jou op 11 oktober in ’t Harde. Opgave uiterlijk voor 4 oktober via      info@gereformeerdebond.nl; dit met het oog op het aantal te drukken studiemappen. Tevens graag 3 workshops aangeven in volgorde van 1e,2e en 3e keuze waarna indeling volgt bij 2 workshops.

Als tegemoetkoming in de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 22,50 /p.p. Gelieve dit  bedrag over te maken op rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, onder vermelding van studiedag ‘t Harde.

De Gereformeerde Bond wil met gemeenteleden en ambtsdragers hierover graag doorspreken en hun handvatten meegeven.

Informatie

Datum
 
wo 11 okt. 2023
16:00 uur