Waar bent u naar op zoek?

Ontmoetingsdag voor studenten theologie over ‘Pastor worden en pastor zijn’

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie – traditiegetrouw in de week voor Kerst – zal dit jaar DV op donderdag 22 december van 13.30 tot 17.30 uur plaatsvinden – vanaf 13 uur is er ontvangst met koffie en thee. Aansluitend hopen we samen de maaltijd te gebruiken. De bijeenkomst wordt gehouden in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

Voor dit jaar heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond ervoor gekozen om aan te sluiten bij ons jaarthema ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’. Na de opening door ds. J.A.W. Verhoeven hoopt prof. dr. H. van den Belt te spreken over ‘De theologiestudie als herdersopleiding’. De Bijbel gebruikt regelmatig het beeld van de herder voor het werk in Gods Koninkrijk. Wat betekent die beeldspraak voor de opleiding? Hoe kan de theologiestudie een adequate opleiding zijn voor een pastor, een herder van Gods kudde? In deze lezing neemt prof. Van den Belt zijn uitgangspunt in 1 Petrus 5 en laat hij vandaaruit zien dat de herder de gemeente a) herinnert aan de verbondsrelatie met God, b) toerust voor de geestelijke strijd, c) zich oefent in zelfverloochening en d) aanspoort tot een leven in verlangen naar Gods Koninkrijk. De theologische studie moet de studenten vormen om een herder te zijn.
Aansluitend zal ds. L. de Wit uit Ede spreken over ‘De herder in de praktijk’. Kerkenraden vragen nogal eens: ‘Hoe hij preekt weten we, maar hoe is hij in het pastoraat?’ Hoe ga je als herder om met de kudde en hoever reikt die kudde eigenlijk? Zijn dat alleen de trouwe kerkleden of gaat dat verder? Op welke manier komt ‘trouw’ tot uiting in je pastorale arbeid, dat heeft ook te maken met de wijze waarop je je pastoraat vormgeeft. Bijzonder zal hij aandacht vragen voor het vermanende pastoraat. Waarom gaat het zo vaak mis wanneer de herder profetisch/vermanend pastoraat probeert te bedrijven? Vanaf de preekstoel zijn vermanende woorden soms makkelijker te spreken dan wanneer je het in een huiskamer moet zeggen. Vanuit de praktijk kijken we naar een aantal concrete situaties. En in elke situatie geldt: proeven de schapen ook iets van de barmhartigheid van Christus?

Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan de sprekers deelnemen. We sluiten af met het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd. Hervormde studenten in de theologie van de verschillende theologische faculteiten die zich met de Gereformeerde Bond verwant weten, worden hierbij uitgenodigd. Daarnaast willen we ook de hervormd-gereformeerde studenten aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede uitnodigen. Van harte welkom!
Opgave graag zo spoedig mogelijk, via info@gereformeerdebond.nl. Graag vermelden of je gebruik maakt van de aansluitende maaltijd.
We hopen met elkaar een gezegende dag te ontvangen.

Informatie

Datum
 
do 22 dec. 2022
13:30 uur
Locatie
De Schakel te Nijkerk