Waar bent u naar op zoek?

Studieweek 22-25 augustus

GB-studieweek over ‘De kerk als lichaam van Christus’. Van DV maandag 22 t/m donderdag 25 augustus belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond weer een studieweek voor theologiestudenten. We denken dit keer na over het thema ‘De kerk als lichaam van Christus’.

Het bijbelse denken over de kerk blijft belangrijk. Hoe is dat bij studenten? Sommigen komen oorspronkelijk niet uit de Nederlandse Hervormde kerk. Toch hoopt een deel binnen de Protestantse Kerk in Nederland predikant te worden. Wat is hervormd denken? Welk kerkelijk denken komen we trouwens bij gemeenteleden tegen? Zien zij de christelijke gemeente als een groep gelijkgezinden of juist als mensen die aan elkaar zijn gegeven? Hoe staat het met de trouw aan de eigen gemeente? De coronajaren dwingen tot een nadere theologische bezinning op de kerk. Welke betekenis heeft bijvoorbeeld de fysieke gemeenschap der heiligen? Zo zitten er nog meer actuele kanten en vragen aan het kerk-zijn in deze tijd. Die kunnen alleen goed worden beantwoord in een doordenking van wat de Schrift en de gereformeerde belijdenis over de kerk zeggen. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van het verbond, Israël en de nieuwtestamentische tijd?

We komen samen in conferentiecentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet. Op donderdag zijn ook de (aanstaande) echtgenotes hartelijk welkom.

Programma

Na de opening op maandagmorgen door de voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven, zal drs. P.J. Vergunst ’s middags spreken over: Wat is ‘hervormd denken’? En wat is de betekenis van de GB voor de Protestantse Kerk in Nederland als geheel? Op maandagavond staat dr. A.J. van den Herik stil bij ‘Het verbond in het Oude Testament en de inwoning van de HEERE’. Hier komt ook de positie van Israël ter sprake.

Op dinsdagmorgen zal het Nieuwe Testament aan de orde komen, met name 1 Korinthe 12 als het centrale gedeelte over de kerk als Christus’ lichaam. De lezing wordt verzorgd door ds. S.J. Verheij. ’s Middags vertelt ds. C.W. Rentier namens stichting Evangelie & Moslims over het werk onder moslimlandgenoten. ’s Avonds neemt dr. J.B. ten Hove de studenten mee naar Augustinus en Calvijn. Beiden hebben diep nagedacht over de kerk. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? We kijken natuurlijk vooral naar onze situatie.

Op woensdagmorgen zet ds. C. Blenk een stukje Nederlandse kerkgeschiedenis sinds de negentiende eeuw centraal. Er is helaas veel versnippering gekomen. Hoe moeten we omgaan met het gebroken lichaam van Christus? ’s Middags zal de gereformeerde belijdenis aan het woord komen. Prof. dr. J. Hoek laat zien wat de Heidelbergse Catechismus (Zondag 21) en de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Artikel 27) van de kerk belijden. Het avondprogramma bestaat uit een bijbelstudie die door een van de studenten wordt verzorgd.

Op donderdag komen actuele aspecten naar voren. ’s Morgens zal prof. dr. M.J. Kater spreken over ‘Kerk na corona’. Wat is de betekenis van de fysieke eredienst en hoe zit het met de verhouding van Woord en beeld? Hoe kan een gemeente echt een pastorale gemeenschap zijn? ’s Middags kijken we verder dan de Nederlandse context. Wat kunnen we leren van de vervolgde kerk? Ds. H.I. Methorst en Richard Groenenboom (SDOK) gaan in op de vraag hoe we ons moeten voorbereiden op een tijd met minder ruimte voor het christelijke getuigenis. Het afsluitende ‘encouragement’ op donderdagavond zal dr. P. Veerman verzorgen.

Informatie

Datum
 
ma 22 aug. 2022
11:00 uur
Datum
di 23 aug. 2022
Datum
wo 24 aug. 2022
Datum
do 25 aug. 2022