Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Brochure 'De roeping van de gemeente'

‘Volharding is niet zomaar een theologisch thema om eens stevig over te discussiëren. Nee, het gaat om het heil van mensen, om eeuwige belangen.’ Dat schrijft ds. J.C. Schuurman uit Harderwijk in zijn bijdrage in de brochure ‘De roeping van de gemeente’.

Als je bij een open Bijbel nadenkt over de cultuur waarin we leven – een cultuur waarin vakanties meer het ritme van het leven bepalen dan dat toegeleefd wordt naar de eeuwigheid, waarin de gemeente van Christus zich maar moeilijk onderscheidt van haar omgeving, waarin trouwe kerkgangers ontmoedigd dreigen te raken door de sluipende secularisatie – dan kun je de bezinning niet zomaar afronden. Binnen de kring van de Gereformeerde Bond denken we al enige jaren na over de essentie van het christelijk geloof – de vreze des Heeren – in een kantelende tijd. We zoeken op het spoor te komen wat het denken van onze gemeenteleden beheerst, we zoeken vooral de gemeente te bewaren bij het geheim van het Evangelie.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegde voor predikanten een eendaagse studiedag over het thema ‘De roeping van de gemeente anno 2011. Volharding en beschikbaarheid’, waarop we de roeping van de gemeente in onze geseculariseerde tijd vanuit een bijbels-theologische invalshoek wilden bespreken en benoemen. Als we zien dat het begrip ‘volharding’ oplicht tegen de achtergrond van ‘afval’, is duidelijk dat dit gesprek in de werkelijkheid ademt.

Het nadenken over de roeping van de gemeente is niet alleen een taak voor de voorgangers, het hierboven gegeven citaat van ds. Schuurman toont dit aan. Het raakt de toekomst van mensen, de eeuwige toekomst. Om die reden bundelen we in ‘De roeping van de gemeente’ de tijdens de studiedag gehouden bijdragen, om zo kerkenraden en gemeenteleden bij dit voortgaande gesprek te blijven betrekken.

Na het openingswoord van ds. H.J. Lam plaatsen we de lezing van ds. D.M. van de Linde, waarin deze de grondwoorden gemeente, volharding en beschikbaarheid ontrafelt. Op deze inleiding reageerden ds. W.M. Dekker en ds. J.C. Schuurman – de een dient zijn eerste gemeente, de ander zijn zevende. Over deze bijdragen spraken de predikanten in kleinere kring intensief door, een aanrader voor gesprekskring of kerkenraadsvergadering.

Een stem vanuit een andere traditie – die van de rooms-katholieke filosofe Désanne van Brederode – zegt ons dat wil de kerk overleven, ze moet vernieuwen zonder met haar tijd mee te gaan. ‘Juist door niet van deze wereld te worden, komt het christelijk geloof als geen andere spirituele stroming tegemoet aan een verlangen naar een bewust leven.’

Deze laatste bijdrage maakt van deze brochure geen afgerond geheel, maar geeft de kerk wel richting in het zoeken van haar weg bij de vragen van de tijd: volhardend. En de Hebreeënbrief leert ons dat volharding geen doel in zichzelf is, maar zich richt op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. ‘Let toch scherp op Hem’ – met dit woord uit Hebreeën 12 is de kern van deze brochure benoemd.

De brochure ‘De roeping van de gemeente’ is te bestellen door het overmaken van € 6,00 (incl. porto) op ING-rekening 2937021, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure roeping. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 5,00 per stuk.