Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Geref. Bond geeft brochure over ‘schepping & evolutie’ uit

(Aanstaande) studenten van universiteiten en hogescholen komen in aanraking met opvattingen of theorieën over het ontstaan van het leven die in sommige opzichten op gespannen voet staan met het geloof in God, de almachtige Schepper van hemel en aarde.

Dat betekent dat elke student moet leren hoe wetenschappelijke theorieën zich verhouden tot de boodschap van de Bijbel en het belijden van de kerk. Om hen (én anderen) van dienst te zijn heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond deze week de brochure ‘Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde’, uitgebracht. Op verzoek van het bestuur heeft prof. dr. F.G. Immink de brochure geschreven, die nu onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitgegeven is.
Deze brochure focust sterk op de eigen aard van het bijbelse getuigenis. In een positieve en niet antithetische toonzetting willen we daaraan vasthouden. We beseffen dat alle vragen hiermee niet beantwoord worden. Wie leeft bij het christelijke getuigenis, zal de woorden van Paulus onderschrijven: ‘Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.’ (1 Korinthe 13:9,10)
Het is ons verlangen dat mede door deze brochure jonge christenen die serieus leren omgaan met de resultaten van de wetenschap, bewaard mogen worden bij het getuigenis van de Bijbel.
De brochure ‘Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde’ is te bestellen door het overmaken van € 6,00 (incl. porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure ‘Schepping’. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 5,00 per stuk. Vergeet niet uw adres te vermelden!