Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Gereformeerde Bond brengt brochure 'Geroepen vrouw' uit

Het is drie jaar geleden dat het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de brochure ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Over man, vrouw en ambt’ uitgaf, een brochure die nog altijd verkrijgbaar is. Daarin werd onder andere geconcludeerd dat het onderscheid tussen man en vrouw in roeping en bestemming een doorgaande lijn in het bijbelse getuigenis is. Uitgesproken werd op grond van een bestuderen en wegen van de gegevens uit Oude en Nieuwe Testament dat het niet in lijn met de weg van de Heilige Schrift is om het kerkelijk ambt voor de vrouw open te stellen. Met deze keuze is gezocht trouw te zijn aan de openbaring in de Heilige Schrift.

Niet alles was daarmee echter gezegd. Immers, de Heere Jezus neemt man en vrouw op gelijke wijze in Zijn genade op en leert hen in onderlinge liefde en respect met elkaar om te gaan. Hij laat man en vrouw samen delen in de gaven van de Heilige Geest, tot dienst in de gemeente. Het is goed en nodig oog te hebben voor de royale plaats die God aan de zusters van de gemeente geeft. In 2012 werd daarom een tweede brochure aangekondigd, die niet los van de eerste gelezen zou moeten worden, een uitgave waarin op grond van het nieuwtestamentische getuigenis uitgewerkt wordt welke bijzondere plaats en roeping de vrouw in de gemeente heeft. De gelijkwaardigheid van man en vrouw, geschapen naar het beeld van God, is daarbij het uitgangspunt. De brochure, ‘Geroepen vrouw. Vrouwen in Christus’ gemeente’ is inmiddels beschikbaar. Op verzoek van het hoofdbestuur schreven dr. M. van Campen en dr. J. Hoek de brochure. Met vreugde zien we terug op twee vergaderingen waarin we met elkaar de tekst bespraken en vaststelden. De brochure wil niet alleen de bezinning in de gemeenten ten aanzien van actuele vragen stimuleren, maar ook bevorderen dat kerkenraden de gaven van vrouwen in de gemeenten opmerken en op verschillende werkvelden in het gemeentewerk inzetten. Dat zal gebeuren als de ambtsdragers op geestelijke wijze vanuit de wijsheid die God schenkt, leiding aan de gemeente geven. Zo kan een harmonieuze samenhang van ambten en gaven groeien, waarbij dienstbaarheid en zelfverloochening sleutelwoorden zijn. Juist in een cultuur waarin zelfontplooiing gepropageerd wordt, mag de christelijke gemeente ‘geheel anders’ zijn.
We hopen dat beide nu verschenen brochures ertoe bijdragen dat mannen en vrouwen hun plaats in de gemeente mogen innemen tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente. Gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstukje kunnen hiertoe dienstbaar zijn.

De brochure ‘Geroepen vrouw. Vrouwen in Christus’ gemeente’ is te bestellen door het overmaken van € 6,00 (incl. porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure ‘Geroepen vrouw’. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 5,00 per stuk. Vergeet niet uw adres te vermelden!