Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen

De Gereformeerde Bond neemt binnen de Protestantse Kerk een minderheidspositie in ten aanzien van de toelating van de vrouw tot een kerkelijk ambt. De afgelopen jaren is er in een aantal gemeenten met de signatuur van de Gereformeerde Bond een discussie over de vrouw in het ambt op gang gekomen. Deze bezinning staat in een breder verband.

Sinds enkele decennia klinken wereldwijd in kerken van zowel gereformeerde als evangelicale kleur stemmen om de vrouw tot het ambt toe te laten. Tegenover eerdere ontwikkelingen in andere kerken wil men daarbij vasthouden aan het gezag van de heilige Schrift als Woord van God. Men meent echter dat door een andere manier van lezen en toepassen van de Bijbel een nieuwe uitleg aan het licht komt, een uitleg die de toelating van de vrouw tot het ambt wel mogelijk maakt.

Twee hoofdgedachten spelen hierbij vooral een rol: ten eerste de gedachte dat we bij de uitleg de hoofdboodschap van de Bijbel centraal moeten zetten en dat de andere teksten daaraan ondergeschikt zijn. De tweede gedachte is dat we bij de tekst onderscheid moeten maken tussen wat cultureel bepaald is en dat wat God erin wil zeggen.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is daarom van mening dat onze tijd vraagt om een frisse bezinning. In de brochure ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Over man, vrouw en ambt’ doen het hiertoe een aanzet. De brochure wil eerlijk de vragen en argumenten die in deze tijd naar voren worden gebracht onder ogen zien en zich richten op de discussie zoals die gevoerd wordt in gereformeerde en evangelicale kringen, dus daar waar met erkenning van het gezag van het Woord van God toch een opening gezocht wordt om de vrouw toe te laten tot het ambt. Dit betekent dat de hermeneutische vragen goede aandacht zullen krijgen. Ook de missionaire insteek mag niet uit het oog verloren worden.

Met deze brochure willen we de gemeenten binnen de Gereformeerde Bond dienen, maar tegelijk breder kijken. We hopen dat ook meer evangelische, confessionele of middenorthodoxe gemeenten de argumenten zouden willen wegen. En wellicht kunnen we ook andere kerken in ons land van dienst zijn met onze bezinning op dit onderwerp.

De brochure ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’ is te bestellen door het overmaken van € 6,00 (incl. porto) op ING-rekening IBAN NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure man, vrouw en ambt. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 5,00 per stuk.