Waar bent u naar op zoek?

Auteur:

Wie niet studeert...

Onder redactie van prof. dr. G. van den Brink en drs. P.J. Vergunst verscheen de brochure Wie niet studeert… Over het belang van doorgaande studie, een uitgave van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

Studeren kan een eenzaam avontuur zijn, juist als kerkenraden hun predikanten hiertoe onvoldoende stimuleren, omdat ze de betekenis hiervan niet zien. Of – want het gaat niet aan alleen naar kerkenraden te kijken – misschien ook wel doordat kerkenraden ambivalente ervaringen hebben met de wijze waarop predikanten hun studieverlof invullen. Het is een van de doelstellingen van deze brochure een klimaat in de gemeenten te bevorderen waarin er voor de predikant ruimte en stimulans is op vaste tijden aan gerichte studie te doen. Het zal de gemeente ten goede komen, het zal de kerk dienen, het zal de stem van de kerk in het publieke debat versterken.

Daarnaast beoogt deze brochure allen die zich tot gerichte studie gezet hebben, een handreiking te doen. Dat geldt sowieso alle predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, aangezien zij kerkordelijk het recht hebben elke vijf jaar voor drie maanden van de werkzaamheden in de gemeente vrijgesteld te worden, om zich gericht aan de studie te wijden.

De brochure zet in met een bijdrage van prof. dr. A. de Reuver, waarin deze laat zien hoe in de reformatorische traditie theologiebeoefening en vroomheid verstrengeld waren. Daarna gaat prof. dr. W. Balke in op de waardering van het ambt in het huidige geestesklimaat. In aansluiting daarop deelt prof. dr. W. Verboom zijn ervaringen als predikant die wilde promoveren, waaruit zijn motivatie om te blíjven studeren spreekt. Prof. dr. Jan A.B. Jongeneel, de hoogleraar bij wie dertig theologen promoveerden, geeft adviezen vanuit het perspectief van de begeleider van promovendi. In hoofdstuk vijf belicht dr. H. van den Belt het dilemma waarvoor hij ooit stond: de roeping tot het ambt om het Evangelie te verkondigen of de roeping tot academische studie. Prof. dr. G. van den Brink geeft in het volgende hoofdstuk inzicht in de opzet en betekenis van het promovendiberaad van de Gereformeerde Bond.

Deze brochure richt zich zoals gezegd niet alleen op hen die aan een promotiestudie werken. Daarom is ook het laatste hoofdstuk opgenomen, geschreven door ds. F. Hoek, waarin hij in kaart brengt voor welke vragen een gemeentepredikant bij de invulling van het vijfjaarlijkse studieverlof staat.

Tegen kostprijs is deze brochure van 66 blz. te bestellen bij het bureau van de Gereformeerde Bond. Dat kan door € 4,95 over te maken (inclusief porto) op IBAN nummer NL25 INGB 0002 9370 21 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn, o.v.v. Studeren. Wie vijf of meer exemplaren bestelt, betaalt € 3,95 per stuk. Wie per giro betaalt, vergeet niet zijn adres te melden!