Platform Persis

In 2012 hebben enkele afstuderende kerkelijk werkers onderzoek gedaan naar de vrouw als kerkelijk werker binnen de Gereformeerde Gezindte1.

Rond diezelfde tijd heeft het hoofdbestuur zich bezonnen op de positie van de vrouw in de christelijke gemeente, zoals ook in het jaarverslag van de Gereformeerde Bond is vermeld.

De gesprekken die men naar aanleiding van deze gebeurtenissen had, hebben er toe geleid dat in april 2013 een platform is opgericht met de naam ‘Persis', ‘platform voor vrouwelijke kerkelijk werkers binnen de Gereformeerde Bond'. Dit platform wil zich richten op het verwerven van bekendheid, acceptatie en integratie van vrouwelijke kerkelijk werkers en wil meedenken in het exploreren van mogelijkheden (buiten het ambt) om taken te creëren zoals bedieningen in het pastoraat, in catechese en toerusting, in diaconaat en missionair werk. In dit proces wil zij
een ‘vraagbaak' zijn voor gemeenten en voor vrouwelijke kerkelijk werkers, knelpunten signaleren en meedenken in het zoeken naar oplossingen.

In het platform hebben zitting: dr. M. van Campen, prof. dr. J. Hoek (adviseur), mw. J.H. Wijnberger-Hokke, en mw. T. van de Water-Luijk.

Visie

Persis conformeert zich aan de visie van de Gereformeerde Bond, zoals verwoord in het boek Man en vrouw in bijbels perspectief (ds. C. den Boer e.a.). Vanuit bijbelse noties als hoofdschap,
onderwerping en ‘hulpe tegenover' zijn binnen de kerk meer
mogelijkheden voor vrouwelijke kerkelijk werkers dan tot nu toe aangenomen wordt en in praktijk gebracht is. Dit ‘hulpe tegenover' kan ook in de kerkelijke verbanden van waarde zijn, in de vorm van ‘bediening' in de letterlijke betekenis: dienstbaar in een ondersteunende en uitnodigende houding.

Als platform zijn we ervan overtuigd dat vrouwen op allerlei manieren een volwaardige plaats kunnen hebben in de opbouw van de gemeente. Een verdere uitwerking van deze visie is verwoord in een artikel dat in de Waarheidsvriend is verschenen.

Klik hier voor het artikel.

Interview ds. Den Boer

Man en vrouw in bijbels perspectief. Wat betekent dit anno nu?
‘Man en vrouw in bijbels perspectief’ is in 2007 opnieuw uitgegeven.
Bijna tien jaar later wil ds. Den Boer nog een keer met ons nadenken
over dit thema. We reisden daarvoor naar Barneveld. We willen zijn
bevindingen graag met u delen.

Klik hier voor het interview met Ds. Den Boer. 

Contact

  • Wilt u in uw gemeente vorm geven aan bezinning rond de
    plaats van de vrouw in de gemeente...
  • Bent u HBO theoloog, vrouw en wilt u dienstbaar zijn in de kerk...

...neemt u dan contact met ons op via
platformpersis [at] gmail.com
of telefonisch: 033 246 1669 (T. van de Water)

Bent u kerkenraadslid en bent u op zoek naar een kerkelijk werker voor catachese, pastoraat, toerusting of ander kerkelijk werk ....

... dan verwijzen we u naar de website van THGB Toerusting: www.thgb.nl

Geroepen vrouw

In juni 2015 verscheen de brochure 'Geroepen vrouw', als uitgave van de Gereformeerde Bond.
In oktober is een bezinningsavond gehouden rond deze brochure. Voor een verslag van deze avond, klik hier.
Speciaal voor Platform Persis vonden we één van de schrijvers, prof. dr. J. Hoek, bereid enkele onthullingen te doen over de inhoud. Deze kunt u hier lezen.