THGB

THGB
De afkorting THGB staat voor Stichting Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Deze stichting is onderdeel van de Commissie Theologie van de Gereformeerde Bond.

Geschiedenis
De THGB is in 1985 opgericht om leraren godsdienst en kerkelijk werkers in de Nederlandse Hervormde Kerk op te leiden. Na verloop van tijd is de opleiding ondergebracht in de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede.|
De stichting gaat uit van het gereformeerde belijden en heeft in het logo de uitdrukkingen Sola Fide, Sola Scriptura en Sola Gratia.

Organisatie
Dr. M.J. Paul is sinds mei 2015 directeur-bestuurder van de THGB en de opvolger van dr. J. Hoek. Er is een Raad van Advies, waarin (voornamelijk) hbo-theologen zitting hebben. Zij behartigen binnen de Commissie Theologie van de Gereformeerde Bond de belangen van de hbo-theologen. Daarvoor wordt ook contact gelegd met andere kerken en met de beroepsverenigingen.

Doelstellingen
1. De THGB heeft een samenwerkingsovereenkomst met de CHE, waarin bepaald wordt dat er meegedacht kan worden over de christelijke identiteit en het gereformeerde belijden in de opleiding. Dit meedenken betreft ook het benoemingsbeleid.

2. De ondersteuning van theologische studenten (die dat wensen) in hun opleiding, vooral in de inhoudelijke verwerking van de hedendaagse vragen. Dit kan speciaal vorm krijgen bij het afstuderen.

3. Aandacht voor de afgestudeerden en hun positie in de gemeenten, op scholen en in zorginstellingen. Die aandacht betreft ook het bij- en nascholingsprogramma voor hbo-theologen.

4. De afstemming van hbo en universiteit en de mogelijkheid van doorstroming naar een vervolgopleiding.

5. Afhankelijk van de behoefte kunnen lezingen en andere activiteiten georganiseerd worden. Zie hiervoor de Agenda op deze website.

Contact
Prof. dr. M.J. Paul, te bereiken via mjpaul(apenstaartje)che.nl of tel. 0318-693020.

Vanuit de aandacht voor de afgestudeerden en hun positie in de gemeente is de THGB bereid een bemiddelende rol te vervullen door gemeente en hbo-theologen met elkaar in verbinding te brengen. Voor dat doel is de website www.thgb.nl ontworpen. Via een contactformulier of via telefonisch overleg is het mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.