Visie

"Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in PKN."

Doelstelling
Het ontstaan van de Gereformeerde Bond moet gezien worden vanuit de noodzaak om in de Nederlandse Hervormde Kerk op te komen voor de leer van de Reformatie, zoals die met name in de belijdenisgeschriften is verwoord. Afwijking daarvan is naar het oordeel van de Gereformeerde Bond te signaleren in het geheel van de theologie, het kerkelijk beleid maar met name ook in de prediking binnen de gemeenten. In het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland geldt dit evenzeer, zodat ons werk onverminderd nodig is.

In de prediking wordt in de hervormd-gereformeerde gemeenten, vanuit de Bijbel als norm, nauwe aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften als spreekregel van de kerk der Reformatie. De prediking van de Heidelbergse Catechismus in de leerdienst 's middags is er in ere. De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de psalmen. Wat dit laatste betreft is het motief dat graag rechtstreeks uit de Schrift gezongen wordt.

Helaas bestaat er veel onduidelijkheid over het lidmaatschap. Elk gemeentelid binnen de Protestantse Kerk kan lid van de Gereformeerde Bond worden, wanneer hij grondslag en doelstelling onderschrijft. Een gemeente zelf heeft formeel gezien geen relatie tot de Gereformeerde Bond.

Voor aanmelding: [klik hier]