Ontmoetingsdag voor studenten theologie over ‘Schepping en klimaat’

Datum: 17-12-2019
Tijd: 13.30 uur (inloop vanaf 13.00uur)
Lokatie: De Schakel te Nijkerk

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie – traditiegetrouw in de week voor Kerst – zal dit jaar DV op dinsdag 17 december van 13.30 tot 17.30 uur plaatsvinden – vanaf 13 uur is er ontvangst met koffie en thee. Met het oog op colleges en tentamens blijft de morgen buiten beeld, maar komen we een lange middag bijeen. Aansluitend hopen we samen de maaltijd te gebruiken. De bijeenkomst wordt gehouden in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.
Voor dit jaar heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond – na overleg met de studenten – ervoor gekozen om na te denken over het thema ‘Schepping en klimaat’. Hiermee sluiten we aan bij de actuele discussie rond klimaatbeheersing én willen we laten zien dat de gereformeerde theologie op actuele vragen ingaat.
Na de opening door ds. A.J. Mensink hoopt dr. A.A.A. Prosman uit Amersfoort een systematisch-theologische hoofdlezing te houden over de betekenis van de schepping in de gereformeerde theologie. Het gaat daarbij om de vraag hoe we vanuit de gereformeerde theologie het gesprek over klimaat en rentmeesterschap voeren, waarbij het zuchten van de schepping én het verlangen naar nieuwe hemel en aarde meedoen. Het gaat ons om de verhouding schepping-herschepping, om voorzienigheid en verantwoordelijkheid. Tevens zal hij benoemen wat het gevolg is van het verdwijnen van de scheppingsopenbaring uit de theologie.
Aansluitend zal ds. J. Belder uit Harskamp een praktisch-theologische lezing houden, waarin hij ingaat op wat gereformeerd-ecologische principes betekenen voor prediking en pastoraat in agrarische of industriële gebieden. Welke verantwoordelijkheid heb je concreet als christen, als theoloog, als gemeente of kerk voor de schepping, voor het milieu?
Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan de sprekers deelnemen. We sluiten af met het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd.

Hervormde studenten in de theologie van de verschillende theologische faculteiten die zich met de Gereformeerde Bond verwant weten, worden hierbij uitgenodigd. Daarnaast willen we ook de hervormd-gereformeerde studenten aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede uitnodigen. Van harte welkom!

« Terug naar overzicht