Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Als uw wilt collecteren voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond, kunt u onderstaande tekst gebruiken.

De diaconale collecte die voor …… (datum invullen) op het rooster is gezet, is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de PThU en bekostigt voor de helft de leerstoel Systematische theologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit. De leerstoel in Groningen is sinds 1 januari 2019 vacant.

In Amsterdam werkt prof. dr. H. van den Belt als hoogleraar Systematische theologie. Hij geeft colleges Dogmatiek aan eerstejaars studenten en begeleidt promovendi die zich in een bepaald aspect van de dogmatiek of de theologiegeschiedenis verdiepen. Verder is hij coördinator van het internationale Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology. Dit centrum bevordert de bestudering en actualisering van de gereformeerde theologie, die de grondleggers van de Vrije Universiteit heeft geïnspireerd en in de internationale evangelicale wereld veel belangstelling geniet. In dat verband is hij ook betrokken bij de specialisatie ‘Reformed and Evangelical Theology’ binnen de masteropleiding aan de VU en bij de ontwikkeling van de modules voor de nieuwe internationale Engelstalige bacheloropleiding die in september 2020 van start gaat. Verder reserveert hij een dag in de week voor het Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond, om het theologische onderzoek in hervormd-gereformeerde kring te coördineren en te stimuleren.

Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet sinds 1 januari 2016 voor 0,4 fte de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit. Hij hield in november 2016 zijn oratie over de bronnen die Guido de Bres gebruikte bij het formuleren van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Verder was hij met name bezig met de voorbereiding en het geven van een reeks colleges over de theologie van de Heidelbergse Catechismus en de begeleiding van studenten bij hun scriptie.

Onze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.

Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen! Aanbevolen!

Giften voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond kunnen overgemaakt worden op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. Leerstoelfonds.