Waar bent u naar op zoek?

Studiefonds Gereformeerde Bond

De diaconale collecte op … (datum invullen) is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

Sterke nadruk is de laatste jaren vooral komen te liggen op de zogeheten ‘Late roepingen’, diegenen die de roeping tot predikant ervaren en gehoor willen geven als de mogelijkheden tot studiefinanciering door de overheid voorbij zijn. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds een mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Dit fonds is kort na de oprichting van de Gereformeerde Bond al opgericht, omdat de nood van de kerk gezien werd als nood vanwege het ontbreken van bijbelse prediking op veel plaatsen.

Ook verzorgt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond jaarlijks een studiedag. Tijdens de laatste bijeenkomst dachten we na over de verhouding van de kerk tot Israël. Ds. E. van den Noort hield een lezing over de plaats van het huidige Joodse volk in het verstaan en prediken van het Oude Testament, waarbij hij inging of er een tegoed voor Israël in de beloften van de profeten is, waarna prof. dr. B.T. Wallet in de tweede lezing inging op het onderscheid tussen de politieke staat Israël en het Jodendom als religie en over de verhouding van christenen tot hun ‘oudste broeder’. Veertig studenten waren hierbij aanwezig. Ze ontvingen voor hun vorming ook dit jaar enkele goede theologische boeken.

Jaarlijks is er in augustus een vierdaagse studieweek, waarin vanuit een gereformeerde visie tal van theologische vragen worden besproken. De leiding van deze week is in handen van ds. en mw. Floor uit Ede. In augustus jl. is in enkele lezingen diepgaand nagedacht over het thema ‘De kerk als lichaam van Christus.’ We dachten met ongeveer dertig studenten na over de identiteit en roeping van de kerk, waarbij verbond, zichtbaarheid en kruis kernwoorden waren. Sprekers waren onder anderen dr. A.J. van den Herik, ds. S.J. Verheij, prof. dr. M.J. Kater, prof. dr. J. Hoek, ds. C. Blenk, drs. P.J. Vergunst en ds. H.I. Methorst. Juist in deze tijd waarin er veel op de aanstaande predikanten afkomt, is begeleiding en toerusting heel belangrijk. Daarom: van harte brengen we deze collecte onder uw aandacht

Giften voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond kunnen overgemaakt worden op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. Studiefonds.