Studiefonds Gereformeerde Bond

De diaconale collecte op … (datum invullen) is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

Sterke nadruk is de laatste jaren vooral komen te liggen op de zogeheten ‘Late roepingen’, diegenen die de roeping tot predikant ervaren en gehoor willen geven als de mogelijkheden tot studiefinanciering door de overheid voorbij zijn. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds een mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Dit fonds is kort na de oprichting van de Gereformeerde Bond al opgericht, omdat de nood van de kerk gezien werd als nood vanwege het ontbreken van bijbelse prediking op veel plaatsen.

Ook verzorgt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond jaarlijks een studiedag. Tijdens de laatste bijeenkomst dachten we na over de waarde van de traditie. Prof. dr. F.G. Immink onderstreepte de rijkdom van de gereformeerde traditie, waarna dr. A.J. Plaisier in de tweede lezing het belang van verworteling in de traditie in een kantelende tijd uiteenzette. Ruim veertig studenten waren hierbij aanwezig. Ze ontvingen voor hun vorming ook dit jaar enkele goede theologische boeken.

Jaarlijks is er in augustus een vierdaagse studieweek, waarin vanuit een gereformeerde visie tal van theologische vragen worden besproken. De leiding van deze week is in handen van ds. en mw. Floor uit Ede. In augustus jl. is in enkele lezingen diepgaand nagedacht over het thema ‘Gereformeerd theoloog in onze tijd.’ We dachten met ongeveer dertig studenten na over de blijvende betekenis van de gereformeerde theologie, over de verhouding tussen de predikant en de gemeente, terwijl ook ingegaan is op het kenmerkende van onze tijd. Sprekers waren onder anderen dr. A.J. Kunz, ds. W.J. Westland, prof. dr. H. van den Belt, prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf, ds. P. Nobel, ds. J.C. Schuurman en burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda. Juist in deze tijd waarin er veel op de aanstaande predikanten afkomt, is begeleiding en toerusting heel belangrijk. Daarom: van harte brengen we deze collecte onder uw aandacht

Giften voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond kunnen overgemaakt worden op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. Studiefonds.