Studieweek "Verzoening: waar draait het om?"

Van DV maandag 17 augustus t/m donderdag 20 augustus belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten. We hebben goede hoop dat de conferentie in Elspeet door kan gaan. Dit jaar is het thema ‘Verzoening: waar draait het om?’ Een uitermate belangrijk, boeiend en actueel onderwerp!

De hoofdvraag is: wat is de kern van de verzoening in de Bijbel en in de gereformeerde traditie? Uiteraard is de vertaalslag naar deze tijd belangrijk. Daarom zal het boek van Reinier Sonneveld Het vergeten Evangelie de nodige aandacht krijgen. Hij stelt indringende vragen bij de klassieke leer van 'verzoening door voldoening' en baseert zich daarbij op een model dat al in de Vroege Kerk bekend was.

Zoals gebruikelijk willen we het thema vanuit verschillende gezichtshoeken behandelen. We kiezen ons uitgangspunt uiteraard in het Oude en Nieuwe Testament. We zullen echter ook lezingen horen die gaan over de omgang met het thema in de kerkgeschiedenis, in de geschiedenis van de Gereformeerde Bond en onze kerk en in de praktische theologie (prediking en pastoraat). Op donderdagochtend horen we hoe het thema ‘verzoening’ ook in de literatuur veelvuldig aan de orde is. Donderdagmiddag wordt het thema vanuit pastoraal oogpunt belicht. De conferentie wordt gehouden in conferentieoord Mennorode te Elspeet. Op donderdag zijn ook de partners van de studenten hartelijk welkom.

Programma
Maandag 17 augustus
De studieweek zal worden geopend door de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. A.J. Mensink. Na deze opening hoopt ds. L.J. Geluk het thema ‘verzoening’ vanuit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond (G. Boer) te belichten, waarbij hij in zal gaan op hoe ds. Boer in de discussie over de verzoening stond. Op maandagavond houdt dr. P. de Vries de oudtestamentische lezing. Daar zal het gaan om de vraag waar het in het Oude Testament om draait bij de verzoening inclusief de relevantie voor nu. En over de verhouding tussen verzoening van God en mens en van mensen onderling.

Dinsdag 18 augustus
De lezing vanuit het Nieuwe Testament wordt op dinsdagmorgen verzorgd door ds. C.H. Hogendoorn. Daar gaat het opnieuw over de vraag waar het om draait bij de verzoening inclusief de relevantie van nu, maar dit keer belicht vanuit het Nieuwe Testament. Ook zal gekeken worden of er meerdere modellen van de verzoening worden aangereikt, bijvoorbeeld in de Kolossenzenbrief.
’s Middags zal er een presentatie door de GZB worden verzorgd. ’s Avonds belicht prof. dr. M.A. van Willigen het thema vanuit de Vroege Kerk. Welke accenten werden er gelegd door grote theologen en tegen welke fronten hadden zij te strijden.

Woensdag 19 augustus
Op woensdag verzorgt prof. dr. W.H.Th. Moehn de kerkhistorische lezing. Hij zal onder andere ingaan op de vraag hoe de verzoening functioneert bij Calvijn en hoe de verzoening zich verhoudt tussen Luther en Calvijn. ’s Middags zal prof. dr. M.J. Kater ingaan op hoe je het thema ‘verzoening’ in de prediking aan de orde stelt. In de avond is er een bijbelstudie.

Donderdag 20 augustus
Op donderdagmorgen bespreekt dr. Tjerk de Reus hoe het thema ‘verzoening’ in de literatuur speelt, waarna ds. J. Belder het onderwerp vanuit pastoraal oogpunt behandelt. Hij zal ingaan op vragen hoe om te gaan met conflicten, vergeving, verzoening in huwelijk en tegen welke problemen je kunt aanlopen. Het afsluitende encouragement wordt verzorgd door prof. dr. H. van den Belt.

Ds. A. van der Stoep hoopt ook dit jaar, op dinsdagmiddag, de eerstejaarslezing ‘Roeping en studie’ te verzorgen.

Ten slotte
Wij maken theologiestudenten hierbij op deze studieweek attent. Graag opgave per omgaande. Van de studenten wordt een eigen bijdrage van 50 euro gevraagd voor de gehele studieweek. Opgave via het bureau van de Gereformeerde Bond, tel. 055-5766660 of via info@gereformeerdebond.nl. We willen studenten vragen om dit uiterlijk vrijdag 3 juli te doen.
We bidden met elkaar om een gezegende studieweek.

ds. P.H. van Trigt, Ede