LEERSTOELFONDS GEREFORMEERDE BOND

Als uw wilt collecteren voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond, kunt u onderstaande tekst gebruiken.

De diaconale collecte die voor ...... (datum invullen) op het rooster is gezet, is bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel in Groningen (die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen) en een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de PThU.

In Groningen werkt prof. dr. H. van den Belt sinds 2012 als bijzonder hoogleraar ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context'. Hij geeft college over de geschiedenis van kerk en theologie vanaf de Reformatie tot het heden onder de titel ‘Cultuurgeschiedenis van het christendom’ en leidt een werkcollege over de Institutie van Johannes Calvijn en andere bronteksten van de gereformeerde theologie. Verder is hij betrokken bij het onderwijs in de dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en bij de inleiding in de Theologie voor de eerstejaarsstudenten. In het kader van de Permanente Educatie biedt hij verschillende cursussen aan, onder andere over de gereformeerde theologie in de zeventiende eeuw en over de verhouding tussen de doperse en gereformeerde reformaties. Momenteel werkt hij aan een monografie over de verhouding van de uitwendige roeping door de prediking en de inwendige roeping, waardoor de Heilige Geest de gelovigen aan Christus verbindt. Verder is hij lid van het College van Bijzonder Hoogleraren en is hij als mentor betrokken bij het dispuut Bonifatius.

Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet sinds 1 januari 2016 voor 0,4 fte de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit. Hij hield in november 2016 zijn oratie over de bronnen die Guido de Bres gebruikte bij het formuleren van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Verder was hij met name bezig met de voorbereiding en het geven van een reeks colleges over de theologie van de Heidelbergse Catechismus en de begeleiding van studenten bij hun scriptie.

Onze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.

Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen! Aanbevolen!

Giften voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond kunnen overgemaakt worden op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. Leerstoelfonds.